/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Ученически съвет – 138 СОУ „Проф. Васил Златарски“

I.Същност:

Ученическият съвет е организация, която дава възможност на учениците да участват в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот. Предложенията на УС се представят пред Ръководството и Педагогическия съвет на училището. Основните цели на УС са:

 

     1.Да осъществява връзка между учениците и висшестоящите органи.

     2. Да защитава правата и интересните на учениците.

     3.Да дава гласност на проблемите на учениците.

     4.  Да стимулира ангажираността в общоучилищния живот.

     5. Да участва активно в дейности, свързани с личностното развитие и поемане на отговорност от страна на учениците.

    

II. Членство в УС:

Всеки клас излъчва един представител, който отговаря на следните критерии:

                          1. Ползва се с доверие и уважение сред съучениците си и преподаващите му учители;

                          2. Доказал е, че има уменията да защитава интересите на учениците и училището;

                          3. Не е допускал нарушения на ПВР на 138 СОУ, за които да е получавал наказания за предходната учебна година;

                          4. Способен е да поема отговорност;

                          5. Съпричастен е към училищния живот.

 

Никой ученик не може да бъде задължен да участва в ученическото представителство.

Представителите на класовете се избират за срок от една учебна година. В случай че сред учениците от един клас преобладава мнението, че техният представител не защитава интересите на класа, той може да бъде сменен в края на първия учебен срок с провеждане на ново гласуване.

Членовете на Ученическия съвет могат да напускат съвета доброволно през цялата учебна година. В този случай напусналият ученик бива сменен от нов представител на класа.

 

III.  Права и задължения:

1. Права на ученическите представители

- Да взимат отношение по правилника за вътрешния ред (ПВР).

- Да изразяват позиция по всички въпроси, отнасящи се до училищния живот.

- Да защитават интересите на съучениците си пред Ръководството и Педагогическия съвет.

- Да представят становища на УС пред Ръководството и Педагогическия съвет.

2. Задължения на ученическите представители:

- Да познават и спазват ПВР на 138 СОУ „Проф. Васил Златарски“.

- Да представят обективно и аргументирано становище на своите съученици по даден въпрос, дори и когато то е в противоречие с тяхното.

- Да предават точно и навреме актуална информация за училищния живот, както от учениците към учителите, така и от учителите към учениците.

- Да търсят среща с учителите и с Ръководството на училището винаги, когато възникне важен за учениците проблем.

- Да участват в ежемесечните срещи на УС, за да обсъждат актуални теми и проблеми, да разработят позиция и план за действие по тях.

 

    IV.Ученическия съвет взаимодейства активно с:

     1.  Класните ръководители и учители;

     2.Училищното ръководство и Педагогическия съвет;

     3.  Родителската общност и Училищното настоятелство;

     4.  Ученическите съвети на други училища и извънучилищни институции, организации и фирми;

 

Всеки член на УС е длъжен да изпълнява задълженията си, определени с този Правилник, да съобразява дейността си с постановеното от Закона за народната просвета и Правилника на 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”.

 

Joomla templates by Joomlashine