/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

 НА

 138. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

 „Проф. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ” - СОФИЯ

2016 - 2020 ГОДИНА

    

Настоящата Стратегия е одобрена от Обществения съвет на 138. Средно училище “Проф. Васил Златарски“ (съгласно чл. 269, ал. 1, т. 1) и Приета актуализация от Педагогическия съвет на проведено заседание на 15.09.2017 г. (съгласно чл. 263, ал. 1, т. 1 на Закона за предучилищното и училищното образование).

 1. 1.Общи положения.

 1. 1.1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата Стратегия за развитие на 138. СУ „Професор Васил Златарски“ е разработена на основание чл. 70, чл. 263 (1) /ПС/ и чл. 269 (1) /Общ.съвет/ от ЗПУО и чл. 7 от ЗФУКПС.

Стратегията за развитие на 138. СУ „Професор Васил Златарски“ обхваща периода от 2016 до 2020 година, като се актуализира на две години или при необходимост. Тя проектира развитието на 138. Средно училище „Проф. Васил Златарски”, гр. София през следващите години чрез оптимизиране и иновационно развитие, включващо обновяване на методите, технологиите, средствата и организацията на дейности в съответствие с принципите в системата на училищното образование, заложени в Закона за предучилищното и училищното образование и принципите на общото Европейско образователно пространство.

Самата стратегия е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от промяна в статута на училището, което да се превърне в учеща организация, създаваща условия за личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знания, ориентираност към интереса и мотивацията на ученика и способността му да прилага усвоените компетентности на практика. Същевременно тази учеща организация постоянно ще подпомага всички свои сътрудници да повишават своето образование, квалификация и компетентност като постави образователното, общокултурното и професионално-квалификационното развитие на своите служители от всички нива на организационната йерархия като основен приоритет. Така 138. Средно училище „Проф. Васил Златарски”, гр. София ще създаде необходимите условия за това ученето да се легитимира като ценност, ползите от него да се възприемат като нещо логично, да се възнаграждава всяко учене на педагогическия и ръководния персонал, което допринася пряко или опосредствено за все по-ефективна дейност.

Основни принципи при разработването на стратегията са както общоприетите училищни ценности, произтичащи от редица нормативни документи, така и изведените четири приоритетни европейски стълба в областта на образованието:

ü  Учене за знания и компетенции („да се учим да учим”);

ü  Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с професионалните задължения (”да се учим да правим”);

ü  Учене, насочено към социални умения – да откриваме другите, да ги разбираме и да работим заедно за постигане на общи цели (”учене за да живеем в разбирателство с другите”);

ü  Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи (”да се учим да бъдем”).

 1. 1.2.1. Нормативна основа НА НАСТОЯЩАТА СТРАТЕГИЯ СА:

ü Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 2020”.

ü Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година.

ü Закон за предучилищното и училищно образование (ЗПУО).

ü Държавни образователни стандарти по чл.22 от ЗПУО

ü Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот.

ü Национална референтна рамка.

ü Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

ü Национална програма за интеграция на деца със специални образователни потребности (Стандарт за приобщаващо образование).

ü Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания в системата на народната просвета Дейности за периоди 2004-2007.

ü Интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006-2009.

ü Съвместен меморандум по социално включване на Република България.

ü Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст.

ü Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата.

ü Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в РБългария за периода 2015-2020 г.

ü Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта.

ü Регионални приоритети на средното образование.

ü Общински политики в средното образование.

 1. 1.3.история, статут

138. Средно училище „Проф. Васил Златарски“ има 56-годишна история и е едно от най-големите средни училища в София. Открито е през 1960 година под № 138, а от месец май 1961 година с името на първия космонавт в света – Юрий Алексеевич Гагарин. На 11 февруари 1993 г. по решение на СГО училището се преименува от „Юрий Гагарин“ на „Проф. Васил Златарски“. В него се обучават 1300 ученици разпределени в 52 паралелки. Три от тях в пети клас са математически, а в другите се изучава по избор – руски, испански, немски или френски език. Гимназиален етап функционира с четири чуждоезикови паралелки с интензивно изучаване на: 2. с английски, 1. с японски и 1. с китайски език с изучаване на три предмета на английски език – история, география и химия. Шестнадесет учители работят като базови със студенти от СУ „Климент Охридски” и от НБУ.

Предимство на 138 Средно училище е целодневната организация на обучение, в която са сформирани 12 полуинтернатни групи от 1 до 4 клас. Училището е базово към СУ „Климент Охридски“ и осигурява съвременна учебна програма, включваща международни училищни партньорства и различни проекти, по които работи от 1999г. Учениците са работили в проекти към програмата„Комениус”, училището има 5 сертификата за качество на работа по програмите „Сократ”. 138. СУ, е със статут на неспециализирано средно училище и осигурява обедно хранене и целодневно обучение на учениците.

За развитието на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му в училището са сформирани през годините клубове по интереси.

За постигане на целите си училището работи в партньорство с активно Училищно настоятелство, Ученически съвет и Синдикална организация към СБУ, КТ „Подкрепа“ и НСУ, както и с органите на местната власт и неправетилствени организации.

От 2009 година 138. СУ „Проф. Васил Златарски“ е „Първото българско училище за културен обмен между изтока и запада”, като основна цел е запознаването на учениците с източната култура и изкуство. Училището е партньор с гимназия Сейфу, гр. Йокохама – Япония.

138. СУ „Проф.Васил Златарски“ е част от мрежата на АУ на ЮНЕСКО.

Обзаведено е с мултимедии, фонетичен кабинет за изучаване на английски език, кабинети по биология, химия, физика, физкултурен салон и скуош зала, „Класна стая Конфуций“.

 1. 2.АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

Основни предизвикателства пред българската образователна система и ефективни начини за справяне с тези предизвикателства на 138. СУ:

2.1. АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА

Положителни влияния Негативни влияния
I. ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ
Ниско ниво на инфлация. Недостиг на финансиране.
Дългосрочна перспектива на икономиката. Обедняване на населението.
Определен стандарт за едногодишна издръжка на ученик. Стандарт за ученик, който в рамките на една бюджетна година не се актуализира в съответствие с пазарната цена на услуги, доставки, материали.
II. СОЦИОКУЛТУРНИ ФАКТОРИ
Увеличена раждаемост, макар и в нисък процент. Все още ниска обща раждаемост.

Въведена система за кариерно развитие

на учителите.

Нисък морално-психологически климат в социума.
Миграционен поток към София. Отрицателно влияние на средата върху възпитанието на учениците и мотивацията им за учене.
По-добър достъп до обучение. Миграция и предпочитания за мигриране в чужбина.
Ниска заинтересованост на родителите.

Нисък социален статус на учителите.

III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ФАКТОРИ
Внедрени съвременни технически средства за обучение, управление и комуникации.

Липса на достатъчно средства за закупуване и обновяване на вече остарелите средства.

Разнообразие от съвременни учебно-технически средства за реализиране на образователно-възпитателната програма. Лошо качество на материалите и консумативите.
IV. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Съдържателни правни актове и администриране. Чести изменения в нормативната уредба.
Деконцентрация и децентрализация на правомощията

Голям обем нормативни актове.

Нов закон и програма за развитие на средното образование. Недостатъчно разписани процедури.

Много документация.

V. ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ
Въведена система за делегирани бюджети. Недостиг във финансирането.
Редовно финансиране. Все още нисък стандарт за ученик.
Възможности за реализация на собствени приходи. Ограничени инициативи за реализиране на собствени приходи.

2.1.1. ИЗВОДИ:

Училището като институция функционира в условията на променена и агресивна среда, която оказва силно влияние върху мотивите за учене, а също така и върху поведението на учениците. Външната среда оказва неблагоприятно въздействие върху развитието на българското училище. Най-силно изразени негативни фактори са икономическата и социална среда. Прогнозите за тяхното развитие и влияние са противоречиви. Може обаче да приемем на базата на сегашното им състояние, че те ще запазят негативното си въздействие и в следващите няколко години.

Новите предизвикателства пред традиционните образователни модели и традиционните форми на общуване са продиктувани от динамично променящите се обществени отношения и стремглавото навлизане на информационните и комуникационни технологии в човешкия живот.

2.1.2. По отношение членството в Европейския съюз:

ü Нарастват изискванията към институциите и 138. СУ предприема необходимите политики и мерки за повишаване качеството в образователната институция (необходимост от високо качество на образованието, разписано в Стратегическа цел 1- ДОС 15, чл.22, ал.2, т. 15 от ЗПУО - управлението на качеството в институциите);

ü  Повишава се необходимостта от гражданско участие и предстои училището да разработва програми в разширената подготовка по гражданско, здравно и екологично образование (ДОС 8), в които да се изучават интегрирано учебни предмети от областта на глобалното (програми по „Евроинтеграция“ и „Евробизнес и протокол“), гражданското, здравното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, както и такива, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие, чл.76, ал.5 ЗПУО.

ü Повишават се възможностите за участие в европейски проекти и програми /алтернативни източници на финансиране (разписано в Стратегическа цел 1 Стандарт 17– финансиране).

ü Разкриват се възможности за финансиране по Структурните фондове (оперативна програма “Човешки ресурси”, оперативна програма „Регионално развитие”) – (необходимост от перманентно обучение на екипи за работа по проекти и програми Стратегическа цел 1).

2.2. АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА

 1. 2.2.1.УЧЕНИЦИ:

В училището се обучават ученици от І до XІІ клас включително. През последните 5 години въпреки влошени демографски показатели, броят на учениците в. училището се увеличава. Ако през учебната 2012/2013 г. учениците са били 1240, през 2016/2017 г. те са 1380, то в последната учебна 2017/2018 г. те са вече 1450 (Диаграма № 1). Тенденция на повишение се наблюдава както в началната, така +и в прогимназиалната степен на образование.

      

fig1

Диаграма №1

      

Средният годишен успех на училището през периода 2011-2016 г. е постоянна величина – Много добър (Диаграма №2).

 fig2

Диаграма №2

През периода 2011 – 2016 г. се наблюдава тенденция към повишаване на броя на отсъствията като цяло.

 1. 2.1.1.ПЕДАГОГИЧЕСКИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

През учебната 2015/2016 г. щатният педагогически персонал в училището е 96 човека. От 2011 г. има плавно увеличаване на щатовете (Диаграма №3).

Училището се управлява от директор, подпомаган от четирима зам. директори, психолог (4),ресурсни учители 2, председател на Училищното настоятелство и Обществен съвет.

 fig3

Диаграма № 3

Носители на професионално-квалификационни степени са 32% от педагогическия персонал:

Квалифика-ционна

степен

V

IV

III

II

I

Брой учители 8 3 4 11 2

Научна степен Доктор Докторант
Брой учители 3 1

Непедагогическият персонал включва: административен (завеждащ “Човешки ресурси”, технически секретар, счетоводител, касиер, домакин, архивист), технически (поддръжка ел. инсталация, работна поддръжка), неспециализиран (две медицински сестри) и обслужващ (хигиенистки).

По отношение на възрастовите характеристики на персонала– педагогически и непедагогически - най-голям е процента на работещите над 50-годишна възраст: 64%, а най-малък на тези до 30 годишна възраст – само 5% (Диаграма №4).

   fig4                                  

Диаграма № 4

В училището има три синдикални структури, които оказват положително влияние при регулиране на трудовите отношения с директора на училището.

 1. 2.2.2.МАТЕРИАЛНА И УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

138. Средно училище „Проф. Васил Златарски”- гр. София, разполага с добра материална база, обновена в последните години. През 2012 г. по проект на Столична община (по оперативна програма „Регионално развитие”) училището беше санирано, подменена на 100% дограмата и извършени строително-ремонтни дейности като топлоизолация на външни стени и таван, подмяна на дограма и осветителни тела, поставяне на мълниезащитна инсталация и др.

Периодично се извършва обновяване, монтиране на чинове, маси, столове в класните стаи и кабинетите. Училището е обзаведено с мултимедии, фонетичен кабинет за изучаване на английски език, кабинети по биология, химия, физика, физкултурен салон и скуош зала, а от 2015 г. и с „Класна стая Конфуций“.

  138. СУ “Проф. В. Златарски“ разполага с много добра база за внедряване на ИКТ в образованието. Има оборудвани две компютърни зали за обучение и един кабинет с 15 терминални станции. Създадени са възможности за приложение на ИКТ в образователния процес по всички учебни предмети.

Осигурен е непрекъснат достъп до оптичен интернет – за учители, за ученици и за работа по проектите - Hi Teach, Пилотен проект в изпълнение на План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), Фаза 1: е-обучение 2015-2017” и други.

Има функциониращ медицински кабинет и стол– бюфет.

Богатият библиотечен фонд е достъпен за преподавателите и учениците от училището.

Необходимата училищна и учебна документация се осигурява своевременно и в срок. С цел опазване живота и здравето на ученици и персонал е изградена електронна система за видеонаблюдение, осигурена физическа охрана и СОТ.

 1. 2.2.4.ФИНАНСИРАНЕ

138. Средно училище „Проф. Васил Златарски” е общинско училище и се финансира чрез утвърдения единен разходен стандарт за 1 ученик за съответната финансова година от държавния бюджет чрез бюджета на Столична община. От 2008 г. училището е на делегиран бюджет.

Финансови средства училището получава и чрез разработването и реализирането на проекти към различни институции. През последните години училището с успех реализира работата си по следните проекти:

ü  Проект „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия”;

ü  Проект „Обичам природата – и аз участвам“ : изградена Зимна градина;

ü  Проект „138 зелени стъпки за устойчива учебна среда”;

ü  Проект „ИКТ в училище” – пуснати в употреба 15 терминални устройства,
15 настолни компютри и 15 лаптопа;

ü  Институт „Конфуций“ – изградена класна стая „Конфуций“.

Ежегодно се провеждат и благотворителни базари – Коледен и Великденски. Събраните средства са употребени за ремонт и естетизиране на училищната среда.

Само в последните две години училището е привлякло допълнителни финансови средства от Училищното настоятелство за пропускателна система, поставяне на решетки, за копирна машина, ремонт и боядисване стени на кабинети и фоайета.

2.2.5. КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Ключови компетентности, които учениците в 138. Средно училище „Проф. Васил Златарски“ трябва да овладеят като комплекс от взаимосвързани знания, умения и нагласи или отношения, необходими за личностното им развитие и изграждането на активната им гражданска позиция, намират своето място в изучаването на общообразователната подготовка. 138. Средно училище предприема политики и мерки за подготовката на учениците за участие в социалния живот и пригодността им за реализация на пазара на труда в чуждоезиковия профил, в областта на дигиталните компетентности и социалните и гражданските компетентности в съответствие с Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот и Националната квалификационна рамка чрез профилираната подготовка.

Образователната институция е изправена и пред друго предизвикателство- осигуряването на възможности за приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование, като процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете и на всеки ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици. В контекста на приобщаващото образование 138. СУ дава ясен знак за хуманизъм и толерантност, тъй като в него се интегрират 13 ученици със специални образователни потребности (СОП) от 1 до 12 клас. Училището е от първите, започнали процес на интеграция на деца със СОП още през 1998 година.

Ярък пример за демократичния дух на образователната институция е приобщаването на родителите като активни участници в образователния процес и разгръщането на възможностите им за граждански контрол чрез участие в обществени съвети. Създаден е Обществения съвет към 138. СУ. В училището успешно функционира Училищно настоятелство, регистрирано през 2012 година по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Ученическият съвет в 138. СУ е форма за ученическо самоуправление, чрез която учениците участват в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност и дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите часове и училищния учебен план. Училищното ръководство съдейства на учениците от Училищния съвет да получават подкрепа и от органите на местно самоуправление при техни инициативи, свързани с живота на общността. Най-често тези инициативи засягат тяхното гражданско самосъзнание, екологичната култура и преодоляването на агресията и насилието сред младите хора.

Важен фактор за гаранция на качествено образование е непрекъснатото повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и превръщането й не само в право, но и в задължение (чл.219, ал.1,т.5 и ал.2, т.4 от ЗПУО). В 138. СУ квалификацията и кариерното развитите на педагогическите специалисти се реализира чрез обучения по специализирани международни и национални програми и повишаване на компетеностите на конкретния педагогически специалист. В съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, се търси път за професионалното му развитие, адекватно на националната, регионалната, общинската и училищната политика. То е насочено и към напредъка на децата и учениците. Очакванията са тези политики и мерки за кариерно развитие на педагогическите специалисти да благоприятстват атестацията им като оценка на съответствието на дейността им с постигнатите резултати. Гаранция за добро управление е и умението за управление на делегиран бюджет и осигуряване алтернативни източници на финансиране, което училищното ръководство поставя като една от приоритетните си оперативни задачи.

2.2.6. ИЗВОДИ:

 • Независимо, че в 138. СУ няма отпаднали ученици и не са налице всички характеристики, залегнали в Стратегията за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система (2013-2020), чл. 263, ал. 1, т. 8 от ЗПУО вменява задължения на Педагогическия съвет да изработи и приеме Програма за ранното напускане на учениците от училище и да се поставят приоритети, свързани с превенция от отпадане на учениците в задължителна училищна възраст;
 • Ниска мотивация за учене. Управлението на системата се насочва към потребностите на ученика и неговата мотивация за учене и приемане на мерки за повишаване качеството на образованието.
 • Приоритет на реформата е ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика.
 • Единствен начин за справяне с предизвикателствата пред 138. СУ е изграждането на автономни и инициативни личности, уважаващи другите, способни да работят съвместно, владеещи ключови компетентности, с нагласи за учене през целия живот, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността. За тази цел училището прави своя избор да се развива като съвременна конкурентноспособна образователна институция, на която целите и резултатите от ученето са подчинени на новите образователни стандарти.
 • Преодоляване на пречките пред ученето. Програма за равен достъп до качествено образование и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
 • В програмата са залегнали и принципите за хуманизъм и толерантност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование.
 • Приоритет в училищната политика е усвояването на българския книжовен език. За постигане на целите, свързани с изискванията към устната и към писмената реч при усвояването на българския език, училището провежда извънкласни инициативи „Словото-мъдрост, сила и красота“, в които ежегодно се включват над 1000 участници.
 • Чуждоезиковото обучение е приоритетно за училището и цели достигане на висок европейски стандарт на образование както за преподавателите, така и за обучаващите се, създаване на по-висок интерес към учебното заведение и е гаранция за качество на преподаване и конкурентноспособност на учащите се.
 • Приоритет е необходимостта от ефективно прилагане на информационните и комуникационни технологии, иновации в образованието и изграждането на вътрешна информационнокомуникационна структура и връзките в нея за осъществяване на образователните цели.
 • Приоритет в обучението по математика в 138. СУ е разработване на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към стимулиране мотивацията на ученика, съобразени с индивидуалните му способности. Провеждане на качествено обучение и за изявените ученици в областта на математиката, и за ученици с проблеми в обучението по математика.
 • Иновативността и ефективността в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите е залегнала изцяло в политиката за високо качество на резултатите от обучението по всички учебни предмети. Кабинетите по ИТ и клубовете по итереси правят възможен интерактивния образователен процес в училището.
 • Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование са ръководните начала за ефективното управление на образователната институция.
 • Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация.
 • Интегритет на науките по чл.76, ал.1, т.5 ЗПУОизучаване на учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда.

 1. 3.SWOTАНАЛИЗ

            Целта на SWOT (силни, слаби страни, възможности и заплахи) анализа е да се определи количествено и качествено състоянието на училището като система.

Приложи се групов метод на работа с цел оценката да бъде по-обективна. Чрез него се поставя стратегическата диагноза и е база за извеждане на стратегическите цели и мерки. В зависимост от преобладаващата тенденция се дефинира вида на стратегията, която следва да бъде приета.

Ученици

Силни страни Слаби страни

Развитие на езиково ориентиране на гимназиалната степен и стремеж към езиково многообразие и профил математика в прогимназиален етап.

Много добри резултати от цялостната УВР на училището на ниво НВО и ДЗИ.

Провеждане на насрочени по предварителен график срещи с Директора и зам.директорите с ученици, които могат да внасят различни предложения свързани с дейността на училището поне един път месечно или по-често, ако е необходимо.

Непрекъсната комуникация с учениците и ефективно решаване на проблемите поставени от децата. Отговорно отношение и осигуряване на възможности не само за традиционните училищни дейности, но и за изяви на учениците, които са продукт на тяхното творчество и идеи. Запазване на етични и коректни отношения в системата “ученик-учител”

Необходимост от по-висока активност на учениците за участие в училищния живот. Необходимост от създаване на специфични училищни традиции, символи и ритуали. Необходимост от създаване на условия за по-силно открояване на специфичните характеристики на учениците от училището, свързани с неговия облик, образователната дейност и училищния живот.

Необходимост от по-активна работа с учениците с различни индивидуални потребности и СОП.

Недостатъчна работа с талантливи ученици.

Необходимост от по-широко използване на съвременни методи, технологии и форми на УВР.

Спад в равнището на дисциплината.

Необходимост от стриктно спазване и ефективност на дежурствата от педагогическия персонал.

Промяна в търсенето и интересите на децата и техните родители.

Висок процент неизвинени отсъствия.

Дисбаланс в пълняемостта на паралелките.

Засилване отговорността на всички учащи и работещи в училището за опазване на материалната база в него.

Кадрови ресурси

Обезпеченост с правоспосбни учители по всички учебни предмети.

Различен възрастов състав на педагогическия персонал.

Мотивираност и съпричастност към учебната работа и развитието на училището.

Използване на иновационни системи и технологии в УВР.

Методическо сътрудничество с образователните институции.

Непрекъснат стремеж за квалифициране на кадрите – изучаване на чужд език, компютърна грамотност, ПКС, участие в семинари.

Преподаване на предмети на английски език – география, история, химия.

Обезпеченост с квалифицирани и надеждни служители /непедагогически персонал/.

Необходимост от подобряване на работата по планирането и отчетността на УВР.

Необходимост от по-широк спектър от конкретни дейности за включване на всички учители в тях.

Слаба мотивация на някои учители за учебно-възпитателна работа.

Създаване на система за поетапно внедравяне на новите учебни технологии във всички степени на училището.

Засилване на междупредметните връзки между отделните етапи.

Засилване на консултативната работа с по-трудно справящите се ученици по отделните предмети.

Засилване работата на учителите в отделните Методически ядра.

Засилване на екипната работа.

Образователно-възпитателен процес /ОВП/.

Силни страни Слаби страни

Качествен ОВП.

Квалифициран персонал.

Много добра материално-техническа база.

Резултати на НВО и ДЗИ над средните за страната.

Интегрирано обучение и професионална работа с деца със СОП.

Изучаване на източни езици и културно сътрудничество с Япония и Китай.

Демотивация на учениците.

Застаряващ персонал.

Формална комуникация с родителската общност.

Нарушаване на единодействието и недостатъчност на единомислието.

Необходимост от подобряване резултатите при волевото и емоционалното развитие на учениците с цел превенция на поведенческите проблеми “Затвореност” в рамките на отделните предмети.

Необходимост от разширяване на формите на практическа и социална реализация на знанията и уменията.

Необходимост от разширяване използването на съвременни техники и технологии при УВП.

Заплахи/рискове Възможности

Силно конкурентна среда за езиковите паралелки в столичната образователна система.

Целодневната организация – намаляване на учениците в начален и прогимназиален етап.

Вътрешноучилищна конкуренция между екипите от различните образователни степени.

Тенденция към спад на резултатите на НВО и ДЗИ.

Засилване на участие в проекти.

Повишаване на родителската активност и участие в училищния живот.

Повишаване качеството на ЧЕ подготовка (квалификация на учители, договори, партниране, вътрешно уч. състезания, индивидуална работа с изоставащи).

Преструктуриране на учебни планове.

Увеличаване броя на съвместни и общоучилищни събития.

 1. 4.ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Осмислянето на училището не само като учебен, но и като национален културен, просветен и социален център. Подпомагане развитието на личността на децата по посока на изграждането им като знаещи и можещи личности, с авангардно и нестандартно мислене, толерантни, умеещи да ценят успеха на другите, личности, които се образоват през целия си живот и утвърждават най- доброто от своята уникалност и опит.

 1. 5.МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Превръщането на училището в модел на съвременна образователна институция за всеки, с високо качество на образованието. Учеща организация – модерно и предпочитано училище, с непрекъснато обновяваща се материална база и интерактивни методи на преподаване и възпитание, с гъвкави форми на организация и здравословна училищна среда, в която ученици, родители, учители и администратори се чувстват щастливи.

Училище, в което всички те работят като сплотен екип, създават нови поведенчески и мисловни модели, споделят обща визия и непрестанно усъвършенстват уменията си как да се учат и живеят заедно.

 1. 6.ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

Нуждата от актуализацията на четиригодишната Стратегия за развитие на 138. Средно училище „Проф. Васил Златарски“ за периода 2016-2020 г. е продиктувана от промените в страната ни в образователната политика след влизане в сила на Новия ЗПУО и Държавните образователни стандарти. Тя е изготвена от ръководния екип на училището и е съобразена с националната и регионална политика в сферата на образованието. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната образователна среда и представят нашите виждания за качествено образование според Стандарта за управлението на качеството в институциите и образователните принципи и цели, заложени в текстовете на ЗПУО.

Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика на партньорство в образователния процес, в която водеща роля имат учениците и учителите, директорът и другите педагогически специалисти, както и родителите като заинтересовани страни.

В нашето училище се стремим да осигурим интелектуалното, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му чрез ранно откриване на заложбите и способностите му в условията на пълна прозрачност и публичност.

 1. 7.ПРИНЦИПИ

 1. 7.2.Законосъобразност - осигурява съответствие на целите и предлаганите мерки със законите и подзаконовите нормативни актове.
 2. 7.3.Всеобхватност – училищните политиките да бъдат подчинени на местно, регионално и национално ниво и в съответствие с политиките на ЕС.
 3. 7.4.Прозрачност - всички стратегически документи и вътрешни нормативни актове на училището да бъдат публично достъпни.
 4. 7.5.Документиране – документиране на идеите, предложенията и изказванията в процеса на изготвяне на вътрешните нормативни актове и тяхното съхранение и архивиране.

 1. 7.6.Обратна връзка – получаване на отговори и реагиране на предложенията на участниците в комисиите и предложенията на ПС.

 1. 7.7. Приемственост – новите политики, свързани с образователната реформа няма да отрекат вече поетите ангажиментите в рамките на образователната институция и стратегията няма да ги подменя с нови. Добрият опит ще бъде не само съхранен, но и ще продължи да се мултиплицира.
 2. 7.8.Равнопоставеност - всички заинтересовани страни трябва да имат равни възможности за участие в планирането и реализирането на дейностите по изпълнение на стратегическите и оперативни цели.

8.   СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПОДЦЕЛИ

Целеполагането е функция на резултатите и изводите от аналитичната част на стратегията. Отчитайки влиянието и значението на външните и вътрешните фактори по отношение на възможностите за развитие на училището и прилагайки съвременни технологии на планиране, се достигна до следния вид на целите и подцелите:

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ПОДЦЕЛИ

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1:

Качествено и ефективно управление на училището спрямо предизвикателствата, пред които сега е изправено.

1.1. Създаване на вътрешна нормативна уредба за изпълнение дейностите по цели, свързани с качеството на образованието в 138 СУ.

1.2. Адаптиране на Системите за финансово управление и контрол в образователната институция спрямо Стандарта за финансиране към ЗПУО.

1.3. Повишаване квалификацията на учителите и придобиване на нови компетенции и умения.

1.4. Работа по националната електронна информационна система, поддържане на училищната библиотека и осигуряване на преход към нейната дигитализация.

1.5. Осигуряване на подходяща среда (охрана и сигурност) - училището като безопасно място.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:

Управление на образователния процес, възпитание и социализация на ученика.

2.1. Интерактивно и проектно базирано обучение, екипна работа и сътрудничество между учител и ученици.

2.2. Усъвършенстване на системата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

2.3. Организиране на преподаването и управлението на паралелката в съответствие с личностно-центрирания подход.

2.4. Приобщаващо образование, подкрепа на деца и ученици.

2.5. Утвърждаване на форми на ученическо самоуправление.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:

Привличане на ресурси от

външната среда

3.1. Изграждане на капацитет за разработване на проекти и участие в европейски и национални програми за развитие на образованието.

3.2. Привличане на партньори за участие в проекти.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4:

Висока материална и технологична обезпеченост на образователния процес.

4.1. Трансформиране на физическата среда.

4.2. Обмен на информация между администрация, учители, ученици и родители.

4.3. Въвеждане на платформа за управление на учебния процес, включваща електронен дневник,
on-line тестове и проверка на знанията, домашна работа и др.

4.4. Използване на софтуер за управление на класна стая.


 1. 9.ДЕЙНОСТИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ПОДЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТ
1.1. Създаване на вътрешна нормативна уредба за изпълнение дейностите по цели, свързани с качеството на образованието в 138 СУ. Актуализация на вътрешните нормативни актове спрямо промените в норматив-ната база на национално ниво.

1.1.1. Актуализация на вътрешните нормативни актове спрямо промените в нормативната база на национално ниво.

1.1.2. Изграждане на вътрешна система за повишаване на качеството на образованието и обучението в училището.

1.1.3. Разработване на училищни учебни планове за всяка паралелка – всяка година, съгласно изискванията на Стандарта за учебния план, приемането им с решение на педагогическия съвет, съгласуване с обществения съвет към училището при условията и по реда на чл. 269, ал. 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищ-ното образование се утвърждава от директора на училището.

1.1.4. Запознаване на педагогическия екип със Стандарта за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване и Стандарта за информация и документите.

1.2. Адаптиране на Системите за финансово управление и контрол в образователната институция спрямо Стандарта за финансиране към ЗПУО.

1.2.1. Изработване на счетоводна политика и различните процедури, системи и инструкции за разделяне на отговорностите, осчетоводяването, вътрешния контрол и други.

1.2.2. Разработване на бюджета и процедури по постъпване и разходване на извънбюджетни средства.

1.2.3. Изработване на адекватни училищни политики за развитието в съответствие със ЗПУО (чл.74, ал.2, ЗПУО).

1.3. Повишаване квалификацията на учителите и придобиване на нови компетенции и умения

1.3.1. Запознаване на педаго-гическите специалисти с Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специа-листи и Глава XI от Закона и с Държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

1.3.2. Изработване на План за квалификация, съобразен с изискването педагогическите специалисти да повишават квалификацията си с не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране и не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки (чл.223 от ЗПУО).

1.3.3. Изготвяне на профе-сионално портфолио за всеки педагогически специалист с документи, материали, профе-сионални изяви и постиженията на учениците.

1.3.4. Изработване на критерии за поощряване на педагогическите специалисти с морални и материални награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование (чл.246 (1) от ЗПУО).

1.4. Работа по националната информационна система, поддържане на училищната библиотека и осигуряване на преход към нейната дигитализация.

1.4.1. Организиране и редовно въвеждане на данни в регистрите на националната информационна електронна система.

1.4.2. Съхраняване и архивиране на училищната документация съгласно изискванията на Стандарта за информация и документите.

1.4.3. Поддържане и актуализиране на информа-ционния поток в училищната библиотека спрямо новите изисквания на Наредба 6 за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала и Учебните програми (за 2016-2017 год.) за първи и пети клас.

1.4.4. Поддържане състоянието на библиотечната информация съгласно изискванията на Стандарта за физическата среда, информационното и библиотечно обслужване.

1.4.5. Преход към дигитализация на библиотечния фонд.

1.5. Осигуряване на подходяща среда (охрана и сигурност) - училището като безопасно място

1.5.1. Поддържане на системите за видео-наблюдение и охрана на училището и подобряване на безопасността на материалната база.

1.5.2. Мерки за опимизиране на видеонаблюдението в необхванатите класни стаи.

Трениране на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации.

1.5.3. Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа.

 1. 1.5.4.Стриктно спазване системата на дежурство в училище.
 2. 1.5.5.Изготвяне и реализиране на здравно-образователна програма от медицинските лица.
 3. 1.5.6.Оптимално използване на възможностите на часа на класа за участие на учениците в процесите на формиране на здравна култура и природосъобразен начин на живот.
 4. 1.5.7.Изпълнение на Графици за обучение на учениците за действия при бедствия, аварии, катастрофи ипожари.
2.1. Интерактивно и проектно базирано обучение, екипна работа и сътрудничество между учител и ученици.

2.1.1. Промяна в начина на преподаване. Залагане изцяло на интерактивния подход, на екипната работа в час, която държи учениците будни, активни и мислещи.

2.1.2. Промяна и в учениците: от пасивни слушатели - активни хора, мотивирани, ангажирани, любопитни и ентусиазирани. Да използват технологиите като средство за учене, а не като играчки.

2.1.3. Промяна от „учене наизуст” към креативно и критично мислене, ориентирано към реалния живот и т.нар. „меки умения”, особено ценени от работодателите: работа в екип, емпатия, толерантност.

2.1.4. За повишаване качеството при изучаване на българския език се провеждат: Празници на словото от 23.04 до 24.05 „Словото–мъдрост, сила и красота“ (проследяване пътя на книгата, срещи с творци, литературни конкурси, участие в Международния ден на четенето, Маратон на четенето, драматизации), разширяване дейността на Обществото на четящите.

2.1.5. Организиране на инициативи в обучението по чужди езици (западни и източни): Европейски ден на езиците, Дни на японската култура, конкурси „Млад преводач“, участие в Международни изпити за владеене на японски и китайски език, в Японския празник на вишните („Оханами“), участие в различни инициативи на японското и китайското посолство, презентации, проекти, изложби, изработка на постери и други материали.

2.1.6. Оптимално използване на ИТ от учители и ученици в часовете по математика, информатика и ИТ. Участия в олимпиади и състезания. Използване на електронните учебници по математика и компютърната техника за по-лесно усвояване на знания и развитие на логическо мислене чрез различни игри и задачи.

2.1.7. По природните дисциплини - организиране на изложби на постерни сесии, посещения в секциите на Софийския научен фестивал, изяви свързани с Международния ден на водата и Международния ден на Земята.

2.1.8. Подготовка за участие на ученици в състезания, олимпиади, конкурси и др.

2.2. Усъвършенстване на системата за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

2.2.1. При годишното и урочното планиране се съобразява с учебната програма и с резултатите от входяща, изходяща диагностика и текущото оценяване и го променя гъвкаво при необходимост.

2.2.2. Изработване на ясни критерии за оценяване и самооценяване - формиращо и многоаспектно, а не само сумативно.

2.2.3. Оценяването - информация за процеса на развитие (мислене и разбиране) и прогреса на ученика на всеки етап на учене.

2.2.4. Ритмичност на оценяването.

2.3. Организиране на преподаването и управле-нието на паралелката в съответствие с личностно- центрирания подход.

2.3.1. Изграждане на позитивни взаимоотношения ученик-учител; ученик-ученик.

2.3.2. Намаляване стреса на учителите и постигане на по-голяма удовлетвореност и взаимна подкрепа.

2.3.3. Планиране и реализация на дейности, мотивиращи учениците за усвояване на допълнителни знания и умения.

2.3.4. Адаптиране на урочните планове за различните паралелки спрямо равнището на подготовка и различните потребности на учениците.

2.4. Приобщаващо образование, подкрепа на деца и ученици.

2.4.1. Запознаване със Стандарта за приобщаващото образование.

2.4.2. Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образователни потребности чрез осигуряване на архитектурен, информацио-нен и комуникационен достъп в училището.

2.4.3. Оказване на педагогическа и психологи-ческа подкрепа, за общуване и социализация на деца и семейства с проблеми.

2.4.4. Превенция на тормоза, насилието и агресията.

2.4.5. Изготвяне на програма за осигуряване на равен достъп до образование.

2.4.6. Създаване на училищни екипи за подкрепа на индивидуалното и личностно развитие (ЕПЛР) на учениците, които ще провеждат целогодишно общи и индивидуални срещи за диагностика и проследяване на развитието на учениците от уязвимите групи.

2.4.7. Организиране на форуми за изява на талантливи ученици– конкурси, изложби, студия, Общество на четящите.

2.5. Утвърждаване на форми на ученическо самоуправление.

2.5.1. Осъществяване на диалог с Ученическия съвет за решаването на актуални проблеми на учениците.

2.5.2. Ученическият съвет да участва в обсъждането при решаването на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност и дава мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и факултативни часове.

2.5.3. Съдействие от Училищното ръководство на Ученическия съвет за получаване на подкрепа и от органите на местно самоуправление при техни инициативи, свързани с живота на общността.

3.1. Изграждане на капацитет за разработване на проекти и участие в европейски и национални програми за развитие на образованието.

3.1.1. Квалификация на кадрите за разработване и управление на проекти.

3.1.2. Участие на училищната общност в проекти и национални програми обявени от МОН.

3.1.3. Участие в европейски програми и такива на други донори.

3.2. Партньорство и сътрудничество.

3.2.1. Разработване и утвърждаване на система от специални мерки за училищно партньорство, съдзаваща социална ангажираност и отговорности на педагогическите специалисти при работа с родители, ученици и общественост.

3.2.2. Взаимодействие с институциите в системата на образованието, териториалните органи на изпълнителната власт, органите за местното управление: СУ, Агенция за закрила на детето, общината и   местната общественост.

3.2.3. Подкрепа на млади учители–Система за наставни-чество или менторство.

3.2.4. Повишаване на квалификацията при овладяване на компетентности по чужд език.

4.1. Трансформиране на физическата среда

4.1.1. Съобразяване на дейностите в училището със Стандарта за минималните и задължителни правила и норми към физическите елементи на образователната среда.

4.1.2. Създаване на условия за ефективно протичане на образователния процес.

4.1.3. Надграждане на физкултурния салон.

4.1.4. Подобряване и модернизиране на вътрешното обзавеждане на класни стаи, кабинети, административни помещения.

4.2. Обмен на информация между администрация, учители, ученици и родители.

4.2.1. Въвеждане и използване на облачни технологии за обмен на информация.

4.2.2. Изграждане на вътрешна информационна система за разпространяване на информация, свързана с дейността на училището.

4.3. Въвеждане на платформа за управление на учебния процес

4.3.1. Използване на електронен дневник, on-line тестове и проверка на знанията, домашна работа и др.

4.3.2. Използване на софтуер за управление на класна стая.

10. МОНИТОРИНГ И ДОКЛАДВАНЕ

Дейности – изработване на мониторингов инстументариум – тестове, анкети, интервюта. Планиране и провеждане на мониторинг на отделните подсистеми – ученик, учител, МТБ. Провеждане на мониторинговата дейност на наблюдение, проучване на мнения съобразно целите и задачите поставенив началото. Анализ на резултатите и представянето им пред всички участници в наблюдението. Осигуряване на обективна обратна информация за изпълнение на поставените цели на базата на конкретни показатели- за учениците – степен на готовност за час и дисциплина; на учителите качество на обучение, оценка по различни показатели; на МТБ – качество и опазване.

Очаквани резултати – всички знаят, че са участници в системата за наблюдение и оценка; присъства и елемент на самооценка-критичност и формиране на чувство за равнопоставеност, усещане за екипност, съпричастност към всичко, което се случва в училището. Обхваща всички дейности в училището. Възможност за обсъждане на резултатите в системата “училище” и предприемане на ефективни мерки за коригиране на възникнали проблеми. По-високи изисквания към текущия контрол, своевременно регистриране на резултатите и получаване на обратна връзка.

Забележка: Стратегията е отворена и може да се актуализира и допълва.

Joomla templates by Joomlashine