/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Priob uchilishte         

    УТВЪРЖДАВАМ:

                                                                                                         Магдалена Кръстева

                                                                                                         Директор на 138.СУ

 

ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

НА 138. СУ „ПРОФ. ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ“

2017 / 2018 г.

Програмата е създаден на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет на проведено заседание на дата 15.09.2017 г.

I. Въведение:

Съвременното образование изисква адекватно отношение към различието и индивидуалните особености на децата от всички възрастови групи с цел, да се преодолее социалната и образователна изолация. Това налага прилагането на нови критерии и методики, които трябва да са доминиращи в българското образование. Новите подходи ще осигурят обща и допълнителна подкрепа и равен достъп за развитие на потенциала на ученици със специални образователни потребности,двуезични,чуждоезични, както и деца в риск с цел тяхната пълноценна личностна, професионална и гражданска реализация в обществото.

Тази програма се създава въз основа на Закона за предучилищно и училищно образование /чл.63, ал.1, т.9/.

Изграждането на училищна програма за равен достъп до образование е подчинено на следните основни държавни приоритети:

Изграждане на образователна среда за:

 • разгръщането на потенциала на всеки ученик за личностно развитие, успешна реализация и социализация ;
 • по-високо качество и по-добър достъп до образование за всеки ученик;
 • ранна превенция на обучителни затруднения;
 • включващо обучение на ученици със специални образователни потребности (СОП);
 • включващо обучение и социално приобщаване на ученици с девиантно поведение;
 • разширяване на обхвата на училищното образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област в различните области на училищния живот за всички ученици от уязвимите групи.

ІІ. Нормативна основа на училищната програма:

-         Закон за предучилищното и училищно образование;

-         Държавен образователен стандарт за приобщаващото образование.

-         Национална стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2015 г.

-         Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020)

-         2000 Европейската социална харта /ревизирана/;

-         1992 – Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и първия допълнителен протокол към нея;.

-         1970 – Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права;

Настоящата програма има за цел да подпомогне дейността на учителите за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи.

III. Цели на програмата:

Настоящата програма има за цел да предостави равни възможности за приобщаване на учениците от уязвими групи, да спомогне за подобряване на качеството им на живот, недопускане на дискриминация спрямо тях, осигуряване на пълноценно и активно участие във всички области на училищния живот.

1. Пълноценна социализация и адаптация на ученици със СОП, двуезични, чуждоезични и деца в риск.

2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование на всички ученици от уязвими групи.

3. Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование.

4.   Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства

IV. Анализ на училищната среда.

Традиционно в 138.СУ се изграждат и провеждат политики за:

- Съзнателно изграждане на толерантно отношение в учениците, учителите, родителите и работещите в училището спрямо децата от уязвимите групи

- През всяка учебна година регулярно и целенасочено се обучават всички преподаватели за работа с ученици от уязвимите групи

- В часа на класа се предвиждат теми, свързани с интеркултурното разнообразие

- Създават се условия за достъпна качествена грижа за децата в училищна възраст, така че техните родители да могат да търсят възможности за образование или професионална реализация.

- При децата от уязвимите групи се обръща особено внимание на семейството като част от образователния процес.

- В 138. СУ работят четирима училищни психолози, двама ресурсни учители, един логопед, които активно се включват в приобщаващото обучение и възпитание на учениците от уязвимите групи

- Всяка учебна година се създават индивидуални училищни екипи за подпомагане и приобщаване на всяко дете от уязвимите групи

- Извършва се редовна диагностична и консултативна дейност

- Изготвят се индивидуални образователни програми

- 138. СУ разполага с достъпна архитектурна среда

V. Водещи принципи при реализиране на програмата:

- Гарантиране на равен достъп до качествено образование за всеки ученик

- Равнопоставеност и недопускане на дискриминация

- Съхраняване на личностното и многообразие

Продължава прилагането на политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности чрез:

- Пълноценна социализация на учениците със специални образователни потребности в училищната среда

- Единна методика за комплексно педагогическо оценяване и препоръки за децата със специални образователни потребности.

- Изграждане на положителни нагласи към включващо обучение в различните общности – учители, ученици, деца и родители.

  Създаване на условия, гарантиращи интеграцията на децата със специални образователни потребности чрез изграждане на подкре

VI.. Мисия и визия на 138. СУ „ Проф. Васил Златарски” за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи.

 1. 1.Мисия:

Учениците на 138. СУ са смисълът, отговорността и гордостта на цялата педагогическа колегия.Възпитаниците ни са огледалото, което отразява действията на преподавателите за създаване на единна общност. Подкрепата, която оказваме за приобщаването на ученици от уязвими групи, е примерът, който искаме да дадем на поколението след нас.

138. СУ „ Проф. В. Златарски“ е институция с традиции и изграждане на ценностни качества и личности. В основата на нашата философия е обединяване на всички ученици под лоното на качественото и приобщаващо образование.

 1. 2.Визия:

- Педагогически и административен персонал:

Педагогическата и административна колегия на 138. СУ е доказала многократно през годините желанието и толерантността на практика да помага безвъзмездно на всички ученици, нуждаещи се от подкрепа. Всички преподаватели и работещите в училището ни са отзивчиви, добронамерени и разбиращи. Поставяме на първо място добруването и благото на децата, стремим се да работим само в тяхна полза.

Преподавателите в 138. СУ са високо образовани, имат богат професионален и житейски опит, стремят се към непрекъснати квалификации, които могат да повишат професионалните им качества.

- Материална база:

Достъпна архитектурна среда -училището разполага с рампа, както и помещение за физиологични нужди за нуждаещи се деца с увреждания.

Екипи от специалисти - в 138. СУ има установен логопедичен кабинет с високо квалифициран специалист – логопед.Имаме на разположение и 2 ресурсни учители със самостоятелни кабинети.

Учебно – технически средства - всеки учебен кабинет е оборудван с мултимедия, която може да се прилага както при индивидуалното обучение на ученици, нуждаещи се от подкрепа, така и при различни групи.

VІІ. Дейности и задачи за постигане на целите на програмата:

1. Изграждане на позитивен психологически климат в училищната среда, толерантност на общността, интегриране и подпомагане на учениците от уязвимите групи.

2. Работа с родителските общности за преодоляване на негативно отношение към ученици от уязвими групи с различни проблеми.

3. Осигуряване на условия за подкрепяща среда, която да стимулира успешната адаптация и социализация на учениците от уязвимите групи.

4. Определяне на условията и реда за постъпване на учениците от гореспоменатите групи в училището и осигуряването на равен достъп до образование.

5. Прием с предимство на ученици, постъпващи в 1-ви клас, които подлежат на общо и допълнително приобщаващо образование.

6. Създаване на училищни екипи за подкрепа на индивидуално и личностно развитие (ЕПЛР) на учениците, които ще провеждат целогодишно общи и индивидуални срещи за диагностика и проследяване на развитието на учениците от уязвимите групи.

7. Назначаване на „помощник - учител“ от директора на училището, когато има необходимост от допълнителни образователно-възпитателни дейности на ученици със специални образователни потребности и от етническите малцинства.

8. Изготвяне на критерии за определяне на индивидуалните възможности и ключови компетентности на всеки ученик от уязвимите групи.

9. Определяне вида на оценяване знанията и уменията на децата с нужда от обща и допълнителна подкрепа за приобщаващото образование, според индивидуалните им възможности.

10. Въз основа на чл.76, ал.4 от ДОС за Приобщаващото образование, ЕПЛР определя рамка за оценка на всеки ученик, според индивидуалните му възможност и потребности.

11. Определяне структурата, условията и реда за утвърждаване на индивидуалните учебни планове на ученици от уязвимите групи.

12. Осигуряване на допълнителна работа с ученици със СОП, ученици от етнически малцинства, чуждоезични.

13. Създаване на условия за развитите на умения и способности на ученици с изявени дарби от уязвимите групи.

14. Повишаване квалификацията на педагогическите кадри, работещи с ученици от уязвимите групи.

План - график за дейностите

Дейности Срок Отговорник Забележка
Създаване на Училищен екип за подкрепа на личностно развитие на учениците през учебната 2017 / 2018 г. със заповед на директора 01.10.2017. Директор Заповед
Изготвяне на План- програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на учениците от уязвимите групи. До 14.09.2017. Училищен екип
Идентифициране на ученици от уязвими групи, които имат необходимост от обща подкрепа м. септември и при необходимост през цялата уч.година

училищен координатор,

уч.психолози,

ресурсен учител,

логопед

Доклад от класните ръководители
Създаване на индивидуални Екипи за всеки ученик, нуждаещ се от обща и допълнителна подкрепа м. септември и при необходимост през цялата уч.година

училищен координатор,

уч.психолози,

ресурсен учител,

логопед

класни ръководител, учители

заповед
Оценка на потребности на учениците от уязвимите групи От 01.10.17. до 01.11.17. Попълване на документи
Изготвяне на индивидуални образователни програми до 15.10.17. Училищен екип, ресурсен учител

Диагностика и проследяване на развитието на учениците от уязвимите групи,

Провеждане на регулярни индивидуални екипни срещи

постоянен Училищен екип за подкрепа и личностно развитие
Провеждане на заседания на Училищния екип за подкрепа на личностното развитие на учениците

І-во заседание –

До 21.09.17.

ІІ- ро заседание –

23.11.17.

ІІІ – то заседание-18.01.2018.

ІV- то заседание –

22.03.18.

V- то заседание-

17.05.18.

Заседания на целия Училищен екип ще се провеждат допълнително при необходимост
Включване и разпределяне на ученици от уязвими групи в клубове и дейности по интереси в училището Кл.ръководители Програма „Твоят час“
Кариерно ориентиране и консултиране на ученици от уязвимите групи постоянен
Логопедична терапия, рехабилитация и консултации целогодишно логопед
Психологическа подкрепа, психо-социална рехабилитация и консултации целогодищно Училищни психолози
Превантивни мерки за недопускане отпадане от училище целогодишно Директор,зам.-директор, учители, психолози
Стимулиране участието на деца с изявени дарби в състезания и олимпиади целодогодишно,

Класни ръководители,

главни учители

Награждаване на изявени ученици, допринесли за издигане престижа на училището директор Решение на ПС

VІІ.Устойчивост на план – програмата:

Устойчивостта на програмата ще се измерва чрез осигуряване на трайно и дългосрочно проследяване на постигнатите резултати.

Институционална устойчивост:

 1. Придобитият опит по време на изпълнение на дейностите по програмата ще бъде използван за бъдещо интегриране и приобщаване на ученици от уязвими групи в училището.
 2. Изработеният практически модел ще ни помага и в бъдеще да решаваме конкретни възникнали проблеми и ключови въпроси, съпътстващи живота, здравето и развитието на ученици от уязвими групи.
 3. Работата на Училищния екип с учениците от уязвими групи, останалите ученици в училището, родителите и педагогическата колегия ще затвърдяват толерантното отношение и равнопоставеност - една от основните политики на 138.СУ.

  Ефекти по отношение на целевите групи:

 1. Успешното реализиране на програмата ще даде възможност за приобщаване на учениците от уязвимите групи към училищната и социална среда и те ще могат да развият умения, знания и самочувствие за бъдеща социална, творческа и образователна дейност.
 2. Предоставянето на равен достъп до образование ще засили мотивацията за включване в образователния процес.
 3. Учениците с различни уязвими групи ще имат възможност да участват в общи дейности с останалите ученици. Програмата осигурява контакти, приемственост, приятелство и взаимопомощ между учениците.
 4. Повишената информираност на родителите и включването им в екипите, ще повиши тяхната ангажираност, ще ги превърне в активни партньори в училищния живот и образователния процес, ще ги стимулира да подкрепят и насърчават своите деца.
 • Срок за изпълнение на програмата е учебната 2017-2018 година.
 • Програмата се актуализира в началото на всяка учебна година, в случаи на значителни промени в организацията на работа в училището или на нормативните актове за основно образование.
 • С програмата са запознати всички членове на колектива .

 

Joomla templates by Joomlashine