/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

nasilie

ЕДИННИ ПРАВИЛА

ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В УЧИЛИЩЕТО,

СВЪРЗАНИ СЪС СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ

   Настоящите правила имат за цел прилагането на цялостен училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.

I. Задължения на персонала

1. Училищен координационен съвет /УКС/

> Планира, проследява и координира дейностите за справяне с тормоза на ниво училище.

> Обобщава предложенията на класовете и изготвя общоучилищни ценности, правила и последици.

> Обсъжда и приема процедурите за докладване, регистриране и проследяване на случаите на тормоз.

> Прави мотивирани предложения до директора с цел подобряване на работата.

> Подпомага класните ръководители с материали или консултации със специалисти, съдейства за органирзиране на периодични обучения на учителите по темата за насилието.

2. Класни ръководители

> В началото на годината провеждат занятия в часа на класа, посветени на тормоза и насилието.

> С помощта на учениците приемат ценности, правила и последици при прояви на насилие.

> Постерите с приетите ценности, правила и последици се поставят на видно място в класната стая.

> Запознават учениците с процедурата за съобщаване на случаи на тормоз.

> Реагират при всеки опит за насилие над ученик в клас, съгласно утвърдените процедури и приетите правила и последици.

> За всеки инцидент или проява на насилие попълват протокол, който предават на УКС.

> Участват в работата на екипа, сформиран по конкретен случай на ученик от класа им.

> Провеждат периодично превантивни занятия по проблемите на тормоза, като могат да привличат различни специалисти, напр. от Центъра за превенция на насилието, МКБППМН и др.

> Информират учениците за Националната телефонна линия за деца 116 111.

> Информират родителите за дейностите по механизма, както и за приетите правила и процедури.

> Съдействат за включването им в дейностите на ниво училище.

3.    Учители, които не са класни ръководители

> Включват темата за насилието в учебни единици, при които това е възможно.

> Поощряват и развиват съвместното учене, както и поведение на сътрудничество и взаимопомощ.

> Познават и използват установената система за информиране и съобщаване за случаи на тормоз над ученици.

> Познават правилата и последствията на класа, прилагат ги и изискват от учениците да ги прилагат.

4. Дежурни учители

> Спазват стриктно утвърдения от директора график за дежурство, следейки рисковите зони, в които е възможна появата на насилие и тормоз.

> Реагират според утвърдените процедури в ситуации на насилие по време на дежурството им.

> Оказват съдействие на колеги при установени от тях нарушения на ученици и докладват на УКС , като попълват протокол, отразяващ инцидента.

5. Помощен персонал

> Полагат грижи за предотвратяване на насилнически действия в училищните помещения, за които отговарят.

> Познават основните принципи на действие и ги прилагат - правила, последствия, протокол за реагиране на насилие.

> Не допускат прояви на насилие и съобщават за тях на класен ръководител, заместник-директор, директор

II. Процедура за информиране и съобщаване на случаи.

  • Дете, жертва на тормоз - уведомява класния ръководител устно, родителят попълва Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№ 2), в който описва ситуацията.
  • Дете, упражнило тормоз - уведомява класния ръководител устно, родителят попълва Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№ 2), в който описва ситуацията, изпълнява указанията на УКС за предотвратяване на тормоза.
  • Деца, които помагат и подкрепят тормоза - уведомява класния ръководител устно, родителят попълва Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№ 2), в който описва ситуацията.
  • Дете-наблюдател- уведомява класния ръководител устно, родителят

попълва Протокол за съобщаване за насилие (Приложение№ 2), в който описва ситуацията.

Всеки класен ръководител може да договори с учениците си от класа и други форми и начини за съобщаване на случаи на тормоз в класа.

Всеки учител и служител, наблюдавал ситуация на насилие между деца, е длъжен да информира УКС чрез попълване на формата за протокол.

III. Процедури за регистриране, докладване и разглеждане на случаи на насилие и тормоз сред учениците.

Задължение на всеки учител е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на която е станал свидетел.

1. Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде регистрирана и описана в единен регистър на училището от учителя, който я е наблюдавал. За целта е утвърден „Протокол за отговор на насилие” (Приложение №1).Той се предава на председателя на УКС, който го съхранява.

2. Действия в случаи на инцидент, който поставя в риск или уврежда живота и/или здравето на ученик.

Учителят или служителят действат в следната последователност:

> извеждат пострадалото дете от опасната зона и оказват долекарска помощ;

> при непосредствена опасност за живота на пострадалото дете се обаждат на телефон 112;

> уведомяват веднага училищното ръководство и УКС, които уведомяват класния ръководител, който от своя страна уведомява родителите/настойниците на детето;

> описват ситуацията писмено в протокола за отговор на насилие.

3. Действия при установяване, че дете е жертва на насилие или е в риск от такова.

> Всеки служител на138.СУ „Проф.Васил Златарски“, на когото стане известно, че дете в риск се нуждае от закрила, следва незабавно да уведоми класния ръководител, който от своя страна уведомява училищното ръководство и родителите / настойниците на детето;

> Учителят описва ситуацията писмено в протокола за отговор на насилие.

> След проверка на случая директорът свиква УКС, който подава сигнал до Отдел „Закрила на детето”.

> УКС изготвя индивидуална работна програма с ясно разписани функции и дейности на екип от педагогически съветник/психолог,   класен ръководител и родител.

4. Действия при установяване, че дете е упражнило тормоз.

> Учителят описва ситуацията писмено в Протокол № 1 за отговор на насилие ;

> Ситуацията се регистрира в единния регистър;

> Детето, упражнило тормоз, описва ситуацията в Протокол №2;

> За изясняване на случая от други деца-наблюдатели родителите им описват ситуацията в Протокол №2;

> Класният ръководител уведомява и свиква среща с родителите;

> Свиква се УКС;

> УКС уведомява МКБППМН, Полицията и отдел „Закрила на детето“;

> УКС изготвя индивидуална работна програма с ясно разписани функции и дейности с цел намаляване на агресията у детето.

IV. Мерки при кризисни ситуации

1. Комисията заседава най-малко един-два пъти в учебен срок и обсъжда изпълнението на плана, както и резултати от дейността си.

2. При наличие на писмен или устен сигнал, комисията се събира в рамките на 24 часа.

3. При възникване на кризисната ситуация веднага се уведомява Директора на училището. В рамките на един час се подава сигнал в РУО, Отдел ”Закрила на детето” и полицията (детска педагогическа стая).

4. При възникване на кризисна ситуация или получен сигнал за ученик, жертва или в риск от насилие, комисията съставя индивидуален план за кризисна интервенция.

Съставил: УКС за справяне с насилието

Joomla templates by Joomlashine