/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

В 138.СУ „ПРОФ.ВАСИЛ ЗЛАТАРСКИ

       merki

 

       Изграждане на училищна система за качество:

Прилагане на изискванията на МОН за организиране на педагогическата дейност през настоящата учебна година при изработване на годишните разпределения и плановете на класния ръководител.

Разработване на общи и специфични училищни стандарти за качество

Разработване на годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на училището. /чл.19, ал.1 от Стандарта за организация на дейностите/

Разработване на училищни учебни планове за всяка паралелка – всяка година, съгласно изискванията на Стандарта за учебния план, приемането им с решение на педагогическия съвет, съгласуване с обществения съвет към училището при условията и по реда на чл. 269, ал. 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Сътрудничество с ученика в учебния процес:

                     Проучване на интересите и потребностите на учениците по учебния предмет;   Възлагане на конкретни задачи в часа и в извънкласната дейност , съобразно проучените интереси,     способстващи за придобиването на практически компетенции и качества;

     Осигуряване на възможност за изява на ученика в групова и/или екипна система, позволяваща надграждане и       развитие на компетенции.

1.         Обсъждане и приемане на система за оценяване на знанията и уменията на ученика:

•          Учениците вземат участие в процеса на обсъждане и приемане на критериите за оценяване по всеки учебен предмет;

•          Оценка като съвкупна величина отчита положените усилия от ученика в процеса на обучение, теоритичната и практическата приложимост на знанията, компетенциите и качествата при индивидуална, групова и екипна дейност;

•          Ученикът е наясно с изискванията за формиране на оценката по учебния предмет.

2.         Изграждане на училищни екипи за:

•          за личностно развитие на ученика;

•          изграждане на позитивен организационен климат;

•          утвърждаване на позитивна дисциплина;

•          развитие на училищната общност.

Област 1 Управление на институцията – 40 точки

Критерии:

ТАБЛИЦА

за оценяване качеството на постиженията в област Управление на институцията – 40 точки

Tежест
Kритерии
Показатели за измерване равнището на постигнатото качество
3,00
1.1. Разработена стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране

Няма разработена стратегия за развитие на училището за следващите 4 години.

0

Има разработена стратегия, но тя не отразява в пълнота съвременните изисквания.

1,00

Има разработена стратегия, отразяваща в пълнота съвременните изисквания, но не са фиксирани в двегодишния план конкретните мерки за изпълнение.

2,00

Има разработена стратегия, отразяваща в пълнота съвременните изисквания, фиксирани са в двегодишния план конкретните мерки за действие и финансиране.

3,00

2,00
1.2. Осигурена достъпна архитектурна среда

Не е осигурена.

0

Санитарни помещения на някои, лекарски кабинет, кабинет на логопед, кабинет на ресурсен учител, кабинети на психолози.

1,00

Санитарни помещения на 3 етажа, лекарски кабинет, кабинет на логопед, кабинет на ресурсен учител, кабинети на психолози.

1,50

Санитарни помещения на всички етажи, лекарски кабинет, кабинет на логопед, кабинет на ресурсен учител, кабинети на психолози.

2,00

5,00
1.3. Наличие на материално-техническа база за обучение в съответствие с изискванията на ДОИ

Има кабинети по химия, физика и биология, но не са оборудвани. Няма компютри и проектори във всеки кабинет. Има 1 физкултурен салона. Няма голяма зала за сбирки, заседания и педагогически съвети.

0

Има кабинети по химия, физика и биология, но уредите са стари и/или не работят. Има компютри и проектори във всеки кабинет. Има 1 физкултурен салона. Няма голяма зала за сбирки, заседания и педагогически съвети.

1,50

Има оборудвани кабинети за лабораторни упражнения по химия, физика и биология. Има компютри и проектори във всеки кабинет. Има 2 физкултурни салона. Няма голяма зала за сбирки, заседания и педагогически съвети.

3,50

Има оборудвани кабинети за лабораторни упражнения по химия, физика и биология. Има компютри и проектори във всеки кабинет. Има 2 физкултурни салона. Има голяма зала за сбирки, заседания и педагогически съвети.

5,00

4,00
1.4. Предлагане на обучение по профили с приоритетно значение на регионалния пазар на труда

Няма профили, изучавани в училището, които са с приоритетно значение на регионалния пазар на труда.

0

Един от изучаваните в училището профили е с приоритетно значение на регионалния пазар на труда.

1,50

Два от изучаваните в училището профила са с приоритетно значение на регионалния пазар на труда.

3,00

Изучаваните в училището профили (три и повече) са с приоритетно значение на регионалния пазар на труда.

4,00

3,00

1.5. Равнище на

административно

обслужване

Административното обслужване не е ефективно, налице са жалби, не се използват възможностите на ИКТ; служителите, които го осъществяват, не са компетентни, често са груби и неучтиви.

0

Административното обслужване е достъпно, на добро равнище, но без използване на ИКТ; служителите, които го осъществяват, са компетентни, но не винаги са вежливи и коректни.

1,00

Административното обслужване позволява бърз и надежден достъп до информация, предлага полезни и лесни за използване инструменти; частично се използват и различни форми на ИКТ; служителите са компетентни, вежливи и коректни.

2,00

Административното обслужване позволява бърз и надежден достъп до информация, предлага полезни и лесни за използване инструменти; използват се и различни форми на ИКТ; служителите са компетентни, вежливи, коректни, любезни и приветливи.

3,00

3,00
1.6. Осигуряване на възможност за обучение в различни форми

Училището осигурява възможност за обучение само в една форма на обучение.

0

Училището осигурява възможност за обучение в две форми на обучение.

1,00

Училището осигурява възможност за обучение в три форми на обучение.

2,00

Училището осигурява възможност за обучение в повече от три форми на обучение

3,00

5,00
1.7. Функционираща вътрешна система за осигуряване на качеството на обучение в училището

Няма разработена вътрешна система.

0

Разработена е вътрешна система за осигуряване на качеството и тя функционира епизодично.

1,50

Разработена е вътрешна система за осигуряване на качеството, тя функционира и се отчитат резултати.

3,50

Разработена е вътрешна система за осигуряване на качеството и тя функционира ефективно – отчитат се резултати, на основание на които се правят анализи и изводи и се формулират предложения до ръководството на училището за повишаване на качеството.

5,00

2,00
1.8. Създаден механизъм за ранно предупреждение за различни рискове

Няма създаден.

0

Има създаден механизъм, но той не функционира координирано.

0,75

Има създаден механизъм, функционира координирано, но епизодично.

1,50

Има създаден механизъм, функционира координирано, перманентно и ефективно.

2,00

3,00
1.9. Създаден механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството

Няма създаден.

0

Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат до 50 % от показателите за измерване на постигнатото качество.

1,00

Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат до 80 % от показателите за измерване на постигнатото качество.

2,00

Има създаден механизъм за мониторинг и контрол, чиито дейности обхващат над 80 % от показателите за измерване на постигнатото качество.

3,00

3,00
1.10. Проведено измерване на постигнатото качество чрез самооценяване

Не е проведено самооценяване.

0

Проведено е самооценяване, но не е изготвен доклад.

0,50

Проведено е самооценяване, изготвен е доклад, но не са формулирани коригиращи мерки.

2,00

Проведено е самооценяване, изготвен е доклад и са формулирани коригиращи мерки.

3,00

2,00
1.11. Дейност на училищното настоятелство

Има създадено училищно настоятелство, но през учебната година няма реализирана дейност.

0

Има създадено училищно настоятелство, но през учебната година епизодично реализира дейност по инициатива на ръководството на училището.

0,75

Училищното настоятелство осигурява допълнителни финансови и материални средства, подпомага и участва в дейности, организирани от училището.

1,50

Училищното настоятелство има съществен принос в осигуряването на допълнителни финансови и материални средства, подпомага и участва в дейности, организирани от училището, включва се в дейности за борба с тютюнопушенето, наркоманията, агресията и др., подпомага социално слаби ученици.

2,00

2,00
1.12. Сътрудничество с родители

Родителите не са информирани за учебните планове и програми; не са информирани за организираните от училището извънкласни дейности и не са мотивирани за участие в тях.

0

Родителите са запознати на родителска среща с училищния учебен план. Родителите са информирани за планираните извънкласни дейности, но не проявяват интерес.

0,75

Родителите са информирани за планираните извънкласни дейности, проявяват интерес и подпомагат организацията и провеждането им.

1,50

Има изграден информационен кът с учебните планове. Родителите са информирани за планираните извънкласни дейности и чрез училищния сайт, проявяват интерес и участват в организирането и провеждането им.

2,00

3,00
1.14.Законосъобразно, икономически целесъобразно и прозрачно управление на бюджета

Училището има финансови задължения в края на календарната година

0

Училището няма финансови задължения в края на календарната година, но не са осигурени всички нормативно регламентирани социални придобивки

1,00

Училището няма финансови задължения в края на календарната година и са осигурени всички нормативно регламентирани социални придобивки

2,00

Училището няма финансови задължения в края на календарната година, осигурени всички нормативно регламентирани социални придобивки, както и средства за МТБ над средствата, определени в бюджета

3,00

Област 2 Образователен процес – 60 точки

Критерии:

1 Оценяване и самооценяване- 10 т.

* за всеки компонент по 1 точка

1.1. Функционираща вътрешна система за осигуряване качеството на образование.

1.2.относителен дял на информираните и консултираните за кариерно развитие обучавани в поо от общия брой обучавани /%/

1.3. Осигуреност на педагогическия персонал с квалификация.

1.4. Осигурени условия за интерактивно обучение и учене.

1.5. Отпаднали от училище ученици.

1.6. Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на ученицити/курсистите

1.7. Процент запознати с критериите за оценяване ученици

1.8. Ритмичност на оценяването

1.9. Относителен дял на учениците, участвали в състезания, олимпиади, конкурси и др. От общия брой ученици /%/

1.10. Реализирани училищни, национални и международни програми и проекти

тежест критерии Показатели за измерване равнището на постигнатото качество
1,00 1.1. Функционираща вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение в училището

Няма разработена вътрешна система

0

Разработена е вътрешна система за осигуряване на качеството и тя функционира епизодично

0,25

Разработена е вътрешна система за осигуряване на качеството, тя функционира и се отчитат резултати

0,75

Разработена е вътрешна система за осигуряване на качеството и тя функционира ефективно – отчитат се резултати, на основание на които се правят анализи и изводи и се формулират предложения до ръководството на училището за повишаване на качеството

1,00

1,00 1.2. Относителен дял на информираните и консултираните за кариерно развитие обучавани от общия брой обучавани /%/

Няма информирани и консултирани обучавани за кариерно развитие

0

От 5 % до 15 %

0,50

От 15 % до 30 %

0,75

От 31 % до 60 %

1,00

1,00 1.3. Осигуреност на педагогическия персонал с квалификация, съотвестваща на изискванията към обучаващите, определени в ДОИ за придобиване на квалификация по професия

До 50 %

0.25

От 51 до 75 %

0,50

От 76 до 99 %

0,75

100 %

1,00

1,00 1.4. Осигурени условия за интерактивно обучение и учене

Няма осигурени условия

0

Осигурени са условия за ползване на мултимедия в процеса на обучение. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии)

0,50

Осигурени са условия за ползване на мултимедия в над 40 % от всички кабинети. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии). Докладвани са и са обсъдени на заседание на педагогическия съвет, методическо обединение

0,75

Осигурени са условия за ползване на мултимедия и интернет в над 60 % от всички кабинети; осигурени са интерактивни дъски. Осигурен е подходящ софтуер за професионално обучение. Прилагат се интерактивни методи, като: ситуационни (симулация, ролеви игри, казуси и др.); опитни (проекти, експерименти); дискусионни (дебати, беседи, дискусии). Докладвани са и са обсъдени на заседание на педагогическия съвет, методическо обединение

1,00

1,00 1.5. Относителен дял на отпадналите към постъпилите в началото на обучението /%/

Над 5 %

0

От 4 % до 5 %

0,25

От 2 % до 3 %

0,75

От 0 до 2 %

1,00

1,00 1.6. Използване на разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на ученицити

От 10 % до 30 % от учителите използват разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците/курсистите

0,25

От 31 % до 60 % от учителите използват разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците/курсистите

0,50

От 61 % до 80 % от учителите използват разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците/курсистите

0,75

Над 80 % от учителите използват разнообразни форми за проверка на знанията, уменията и компетентностите на учениците/курсистите

1,00

1,00 1.7. Точно и ясно формулиране на критериите за оценяване на знанията, уменията и компетентностите, информираност на учениците/курсистите за тях

От 10 % до 30 % от учителите имат точно и ясно формулирани критерии за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на учениците/курсистите. Учениците/курсистите са запознати с критериите

0,25

От 31 % до 60 % от учителите имат точно и ясно формулирани критерии за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на учениците/курсистите. Учениците/курсистите са запознати с критериите

0,50

От 61 % до 80 % от учителите имат точно и ясно формулирани критерии за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на учениците/курсистите. Учениците/курсистите са запознати с критериите

0,75

Над 80 % от учителите имат точно и ясно формулирани критерии за оценяване на знанията, уменията и компетентностите на учениците/курсистите. Учениците/курсистите са запознати с критериите

1,00

1,00 1.8. Ритмичност на оценяването

От 10 % до 30 % от учителите оценяват ритмично учениците/курсистите в съответствие с Наредбата за системата за оценяване, проверяват прецизно писмените работи, отстраняват грешките, оценяват ги и поставят аргументирана рецензия. Съхраняват входно и изходно ниво до края на учебната година

0,25

От 31 % до 60 % от учителите оценяват ритмично постиженията на учениците/курсистите в съответствие с Наредбата за системата за оценяване, проверяват прецизно писмените работи, отстраняват грешките, оценяват ги и поставят аргументирана рецензия. Съхраняват входно и изходно ниво до края на учебната година

0,50

От 61 % до 80 % от учителите оценяват ритмично постиженията на учениците/курсистите в съответствие с Наредбата за системата за оценяване, проверяват прецизно писмените работи, отстраняват грешките, оценяват ги и поставят аргументирана рецензия. Съхраняват входно и изходно ниво до края на учебната година

0,75

Над 80 % от учителите оценяват ритмично постиженията на учениците/курсистите в съответствие с Наредбата за системата за оценяване, проверяват прецизно писмените работи, отстраняват грешките, оценяват ги и поставят аргументирана рецензия. Съхраняват входно и изходно ниво до края на учебната година

1,00

1,00 1.9. Относителен дял на учениците, участвали в състезания, олимпиади, конкурси и др. от общия брой ученици /%/

От 10 % до 30 %

0,25

От 31 % до 60 %

0,50

От 61 % до 80 %

0,75

Над 80 %

1,00

1,00 1.10. Реализирани училищни, национални и международни програми и проекти

Училището няма участие в програми и проекти

0

Училището участва в програми, кандидатства с разработени проекти, но няма класирани такива (училищни, национални, европейски, други международни)

0,50

Училището участва в програми, има разработени и класирани проекти (училищни, национални, европейски, други международни) – най-малко 2 броя

0.75

Училището участва в програми, има разработени и класирани проекти (училищни,

национални, европейски, други международни) – 3 и повече броя

1,00

2,00 2.20. Относителен дял на успешно положилите държавните зрелостни изпити от допуснатите /%/

От 20 % до 39 %

0,50

От 40 % до 59 %

1,00

От 60 % до 84 %

1,50

От 85 % до 100

2,00

2. Възпитание и социализация: Взаимоотношения ученик-учител, ученик- ученик- 10т.

- Дисциплина в часовете-4т.

- Взаимоотношения ученик-ученик в класа- изграждане на колектив, на умения за работа в екип-2т.

- Взаимоотношения ученик от класа- ученици от други класове в училището- изграждане на училищна общност-2т.

- Взаимоотношения ученик-учител- изграждане на отношения на доверие, уважение, сътрудничество-2т.

тежест критерии Показатели за измерване равнището на постигнатото качество
4,00 Добра дисциплина на учениците в дял от учебните часове

40-50%

1,00

50-70%

2,00

70-90%

3,00

Над 90%

4,00

 
2,00 Взаимоотношения ученик-ученик в класа- изграждане на колектив, на умения за работа в екип

Незадоволително

0

Задоволително

1,00

Много добро

1,50

Отлично

2,00

 
2,00 Взаимоотношения ученик от класа- ученици от други класове в училището- изграждане на училищна общност

Незадоволително

0

Задоволително

1,00

Много добро

1,50

Отлично

2,00

 
2,00 Взаимоотношения ученик-учител- изграждане на отношения на доверие, уважение, сътрудничество

Незадоволително

0

Задоволително

1,00

Много добро

1,50

Отлично

2,00

 

3. Резултати от ученето- 20т.

- Относителен дял на успешно положилите държавните изпити и/или изпитите по теория и практика на професията от допуснатите /%/ - 4,00 точки

- Относителен дял на успешно завършилите основно образование-3т.

- Резултати от 1 ДЗИ-2т.

- Резултати от 2 ДЗИ-2т.

- Резултати от НВО 4 клас-2т.

- Резултати от НВО-7 клас-2т.

- Резултати от НВО 10 клас-2т.

- Годишен успех на учениците-3т.

тежест критерии Показатели за измерване равнището на постигнатото качество
4,00 Относителен дял на учениците от уязвими групи спрямо общия брой обучавани /%

До 2 %

От 2 % до 5 %

От 5 % до 10 %

Над 10 %

3,00 Относителен дял на успешно завършилите основно образование

До 59%

0,25

60-79%

0,75

80-99%

2

100%

3

2,00 Резултати от 1 ДЗИ

0,50

1,00

1,50

2,00

2,00 Резултати от 2 ДЗИ

0,50

1,00

1,50

2,00

2,00 Резултати от НВО 4 клас

0,50

1,00

1,50

2,00

2,00 Резултати от НВО 7 клас

0,50

1,00

1,50

2,00

2,00 Резултати от НВО 10 клас

0,50

1,00

1,50

2,00

3,00 Годишен успех на учениците

0,50

1,00

1,50

2,00

4. Надграждане на знания и умения -10т.

- Съотносителност на часовете за нови знания и упражнения в годишните тематични разпределения на учителите според учебните програми-3т.

- Въвеждане на нови учебни програми-3т.

- Провеждане на входни и изходни нива на учениците-2т.

- Относителен дял на учебните програми за избираема подготовка /%/– 2,00 точки

тежест критерии Показатели за измерване равнището на постигнатото качество
3,00 Относителен дял на часовете за нови знания и упражнения в годишните тематични разпределения на учителите според учебните програми

Над 75%

0,25

60% - 74%

1,00

55% - 60%

2,00

50%

3,00

3,00 Спазване на изискванията за въвеждане на нови учебни програми

Незадоволително

0,25

Задоволително

1,00

Много добро

2,00

Отлично

3,00

2,00 Относителен дял на провеждане на входни и изходни нива на учениците

Под 59%

0

60-79%

1,00

80-94%

1,50

95-100%

2,00

2,00 Участие в занимания по интереси

Под 9%

0

10-29%

1,00

30-49%

1,50

50-70%

2,00

5. Педагогически постижения-10т.

- Ученици от училището, заели призови места в състезания, конкурси- 4т.

- Реализирани училищни, национални и международни програми и проекти – 3 точки

- Наградени учители – 3 точки

тежест критерии Показатели за измерване равнището на постигнатото качество
4,00 Брой ученици от училището, заели призови места в състезания, конкурси-

1

1,00

2

2,00

3-4

3,00

Над 5

4,00

3,00 Брой реализирани училищни, национални и международни програми и проекти

1

1,00

2

2,00

3-4

3,00

Над 5

4,00

3,00 Брой наградени учители

0

0,00

1-2

1,00

3-4

2,00

Над 5

3,00

Скала за крайно оценяване

От 91 до 100 точки                                                                   - отлично

От 76 до 90 точки                                                                 - много добро

От 61 до 75 точки                                                                       - добро

От 46 до 60 точки                                                               - задоволително

До 45 точки                                                                       - незадоволително

Joomla templates by Joomlashine