/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Д О К Л А Д

от Магдалена Христова Кръстева

Директор на 138. СУ „Проф. Васил Златарски”

                                 На 10.10.2017 г. бе проведено общо събрание на служителите на 138. СУ, което е отразено в Протокол № 4 от същата дата.

На събранието бе направен отчет за касовото изпълнение на бюджета на училището за периода от 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г. Бяха разгледани извършените разходи по параграфи за посочения период, както следва:

Разход:     1 788 170,00 лв. – общо за дейности: 322, 338 и 389 в т.ч.:

                 §0100 – 1 137 968,00 лв. – заплати и възнаграждения на персонала;

                 §0200 -      91 440,00 лв. – СБКО, предст. об-ло, обезщ., бол. за раб.;

                 §0500 –   253 874,00 лв. – осигурителни вноски от работодател;

                 §1000 -    233 522,00 лв. – издръжка – общо, в т.ч.:

                  §1011 -       17 546,00 лв. – храна – безплатна закуска – 1-4 клас;

                 §1014 -      75 745,00 лв. – учебници, ЗУД;

                 §1015 -       31 024,00 лв. – материали;

                 §1016 -       40 845,00 лв. – вода, ел. е-я, топлофикация;

                 §1020 -       83 354,00 лв. – външни услуги /охрана, тел., абон.и др./

                 §1030 -       31 213,00 лв. – текущ ремонт;

                 §1051 -             90,00 лв. – командировка в страната;

                 §1062 -        1 113,00 лв. – разходи за застраховка;

                 §4000 -      18 700,00 лв. – стипендии ;

                                 В отчетения разход са включени и разходите направени от даренията, получени от Фондация Институт Конфуций и Мицубиши Корпорейшън.

                                 Отчетено бе, че при план 2 666 840 лв. за отчетения период са изразходени общо 1 788 170 лв., което е 67,05% от заплануваните средства за годината.

                               Към момента 138. СУ няма задължения към доставчици и други неразплатени разходи.

                                                         МАГДАЛЕНА КРЪСТЕВА  

                                                               Директор на 138. СУ  

Joomla templates by Joomlashine