/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

ИНСТРУКТАЖ, СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

I.Инструктаж на педагогическите специалисти от 138.СУЗИЕ относно задължителното консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент в образователната институция.

1. В случай на инцидент с дете или ученик в училище педагогическите специалисти са длъжни да предприемат следните мерки по отношение на начина на взаимодействие с медицинското лице:

1.1. В случай на тежък инцидент с дете в училище, който крие сериозна заплаха за живота на пострадалото дете, учителят незабавно се свързва с телефон 112 и търси Спешна медицинска помощ и/или Полицията.

1.2. Незабавно уведомява медицинското лице в училището лично / по мобилния телефон/ или остава при детето и изпраща друго лице да го извика;

1.3. Незабавно информира класния ръководител, който да осъществи контакт с личния лекар на детето или сам осъществява контакт с личния лекар на пострадалото дете и го информира за инцидента. При необходимост дава и допълнителна информация.

1.4. Незабавно информира класния ръководител, който първо се свързва с родителите и ги уведомява за инцидента с детето им, а после информира директора/зам.-директор на смяна/ на училището. Директорът /Зам.-директорът уведомява незабавно директора/ и РУО – София и ако е необходимо полицията.

2. В случай на по-лек инцидент с дете в училище, който към момента на установяването му от учителя, видимо не застрашава живота на детето, учителят незабавно информира медицинското лице в училището.

2.1. В случай на по-лек инцидент с дете в училище, при който медицинското лице в училището е оказало помощ, то същото лице е длъжно да информира личния лекар на детето/ученика като го запознае с инцидента и оказаната от него до лекарска помощ и приложени медикаменти, ако такива са дадени на детето.

2.2. В случай на по-лек инцидент с дете в училище, при който медицинското лице в училището е оказало помощ, то същото се задължава да насочи детето и родителите за консултиране с личния лекар, който да извърши профилактичен преглед на детето, с цел проследяване на състоянието му и предотвратяване на следващи усложнения. На родителя се предоставя декларация за подпис,с която декларира, че поема лична отговорност за оказване на компетентна медицинска помощ на детето.

2.3. В случай на по-лек инцидент с дете в училище, при който медицинското лице в училището е оказало помощ, то класният ръководител също да информира незабавно личния лекар и родителите за инцидента и оказаната помощ от медицинското лице в училището; да насочи родителите към профилактичен преглед при личния лекар.

3. В случай на постъпило оплакване от ученик към учител за временно неразположение по време на час или по време на почивка учителят приел оплакването незабавно насочва ученика към медицинското лице в училището, а при необходимост го придружава лично до кабинета му. В случай, че не може да го придружи лично, поради изпълнение на служебните си задължения, то учителят да потърси съдействие от психолозите, друг дежурен или свободен учител, а в краен случай от хигианист в коридора.

3.1. Учителят незабавно да информира класния ръководител /зам.-директор или психолог/ на ученика за неразположението на детето, независимо от естеството му, а класният ръководител/ зам.-директор, психолог или медицинското лице/ от своя страна незабавно да се свърже с личния лекар на детето и родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето.

3.2. Класният ръководител информира директора /зам.-директор на смяна/ на училището след изпълнение на действията описани по горе.

3.3. В случай, че ученик съобщи за дете или друг ученик, който не се чувства добре на учител или друг служител в училището, то учителят или служителят да информират незабавно класния ръководител, медицинското лице, психолог или зам.-директор в училището, а същите да предприемат стъпките описани по горе в настоящия инструктаж.

4. Забранява се на учителите или служителите да дават лекарства на учениците, независимо от оплакванията или инцидента, на който децата са станали жертва. 4.1.Забранява се на медицинското лице в училището да дават лекарства на учениците преди да са се консултирали с родителя/настойника/лицето упражняващо грижи за детето или личния лекар, с цел да се избегнат нежелани странични реакции и усложнение.

4.2. Забранява се на учителите/класните ръководители или другите педагогически специалисти да освобождават ученик, който е помолил за това, поради временно неразположение, независимо от външния вид на детето в момента
на оплакването и състоянието му. Ако това се случи учителите/класните ръководители или другите педагогически специалисти насочва детето към консултация с
медицинското лице в училището, след което незабавно осъществяват контакт с родителя/настойника/лицето упражняващо грижи за детето и го информира за неразположението на детето му.

4.3. Класните ръководители осъществяват контакт с родителя /настойника/лицето упражняващо грижи за детето на ученика, за да получат информация за състоянието му.

4.4. Учителите не допускат ученик, който е съобщил, че не се чувства добре да бъде оставен сам и без наблюдение, до идването на медицинското лице в училището, родителя/ настойника/лицето упражняващо грижи за детето или личния лекар.

4.5. Ако не е възможно да се свърже с родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето, личния лекар или медицинското лице в училището, а състоянието на детето се влоши, то учителят звъни на телефон 112.

4.6. Ако не е възможно да се установи контакт с родителя, то класният ръководител информира по -големи братя или сестри на детето, в случай че в училището учат такива.

4.7.Ако дете се е оплакало в училище на учител за временно неразположение предизвикано от главоболие, болка в корема, зъбобол или друго подобно, и след потърсено съдействие от медицинското лице в училище същото е дало
някакви
медикаменти/лекарства, незабавно информира класния ръководител на детето. Класният ръководител информира родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето и личния лекар за състоянието на детето и поетите лекарства.

4.8. Медицинското лице в училище от своя страна при възникване на ситуация по т.4.8. незабавно информира личния лекар на детето и насочва родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето към профилактичен преглед,с цел проследяване на състоянието му.

4.9. В случай, че учител или служител забележи, че дете или ученик видимо не изглежда в добро здравословно състояние, без да е постъпило оплакване от детето, то незабавно да се информира класният ръководител /зам.-директор, психолог/ и медицинското лице в училище, а те от своя страна да информират родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето и личния лекар.

4.10. В случай на инцидент с дете в училище или постъпило оплакване от ученик за временно неразположение, то учителите/класните ръководители/други педагогически специалисти задължително се консултират с медицинското лице в училище или личния лекар на детето преди да пристъпят към оказване на до лекарска помощ или даване на лекарства/медикаменти от какъвто и да е вид или други действия, за които не са преминали обучение и нямат съответните умения и компетентности.

                                     РАЗДЕЛ ВТОРИ

  1. II. Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

1.Права и задължения на участниците в тази система.

1.1.Всеки родител предоставя на класните ръководители в началото на учебната година (или при промяна)информация за личния лекар на детето си - име, адрес на практиката, телефонен номер, име и тел. номер на заместващия лекар. Класните ръководители вписват данните за личния лекар в дневника на паралелката.

1.2. В началото на всяка учебна година родителите предоставят на медицинското лице в училище талон за проведен медицински преглед за актуалното здравно състояние на ученика.

1.3. Учениците или техните родители уведомяват класните ръководители и учителите за възникнал здравословен проблем още в деня на посещение на личния лекар.

1.4. Медицинските бележки, издадени от личния лекар на ученика, задължително да имат амбулаторен номер, диагноза с посочен код на заболяването и подпис на родител. Ако не съдържат едно от посочените неща, класният ръководител се свързва с личния лекар на детето или родителя, с цел установяване на достоверността на документа.

1.5.При инцидент с ученици, при който е възникнала нужда от медицинска помощ, първо се търси съдействието на медицинското лице в училище, а при отсъствие на мед. лице - да се търси личен лекар или „Спешна помощ“.
Едновременно с това да се информират и родителите на детето.

2. През учебната година да се проведат здравни беседи от медицинско лице, включително и от лични лекари на ученици по теми, съобразени с възрастовите особености на децата и потребностите им.

2.1.През учебната година да се проведе поне едно практическо обучение за действията на учители и ученици и мед. лице при възникване на екстремна ситуация, изискваща оказване на помощ на пострадал и намесата на лекар.

2.2.Класните ръководители да планират за часа на класа поне една беседа за случаите, при които се използва телефон 112 за бърза реакция при необходимост в спешна ситуация.

3. Случаи, в които учителите задължително трябва да потърсят медицинско лице:

3.1.При видимо неразположение на ученика в училище по време на учебен час или междучасие, независимо дали детето има конкретни оплаквания или търси помощ от учителя.

3.2. При инцидент с дете.

3.3. Ако дете е станало жертва на насилие или свидетел на насилие.

3.4.Ако забележи някакво отклонение от обичайното поведение на детето или необичайно поведение с агресивни прояви.

3.5. Ако детето често отсъства от училище с медицинска бележка.

Едновременно с това във всички случаи да се информират и родителите.

4.Случаи, в които родителите задължително трябва да потърсят учителите на ученика:

4.1.За да го информират за претърпян инцидент с детето.

4.2.За да информират за промяна в здравословното състояние на детето и необходимостта от продължително лечение.

4.3.При тежко инфекциозно заболяване на детето.

5. Случаи, в които учениците задължително трябва да потърсят учителите и личните се лекари:

5.1.Ако не се почувства добре в училище или вкъщи.

5.2.Ако е станал жертва на насилие или свидетел на насилие.

5.3.Ако вкъщи е преживял насилие или е станал свидетел или жертва на насилие в семейството.

5.4.Ако има някакви оплаквания, които не са обичайни, или някаква промяна във физическото развитие го притеснява.

5.5.Ако друго дете му е споделило, че е било жертва на насилие или не се чувства добре.

                     РАЗДЕЛ ТРЕТИ

III.План за действие на служителите и учителите в гимназията при инциденти, които застрашават живота, физическото или психическото здраве на учениците, както и при училищен тормоз.

  1. 1.План за действие: При инциденти, свързани със заплаха за живота или физическото здраве на учениците.

1.1.При настъпване на инцидент, който би могъл да застраши живота или физическото здраве на учениците, всеки служител (или учител) в училището е длъжен незабавно да уведоми Директора на училището (или заместник - директор, ако Директорът отсъства).

1.2.Служителят, който е разбрал пръв за инцидента, е длъжен незабавно да уведоми и медицинското лице или директно телефон 112, за да бъде извършен медицински преглед на пострадалото дете.

1.3. Директорът /зам.-директорът/ уведомява незабавно РУО, а при необходимост и полицията. Отговорност: Служителят, който е разбрал пръв за инцидента; Срок: Непосредствено след инцидента

1.4.Медицинското лице извършва първоначален медицински преглед на пострадалото дете, и ако прецени, че е необходима Спешна медицинска помощ, то е задължено веднага да я потърси на телефон 112.

1.5.Медицинското лице регистрира състоянието на детето в регистрационната си книга. Незабавно след това се уведомяват и родителите (настойниците) на пострадалото дете. Всички предприети мерки се регистрират в специалния регистър (дневник), който се съхранява в кабинета на психолозите. Отговорност: Медицинското лице

Срок: Непосредствено след инцидента

1.6. Ако инцидентът е свързан с физическо насилие, което е предизвикало физически травми, незабавно се уведомяват и органите на реда от 1-во районно полицейско управление (чрез тел. 0886 143365 или чрез тел. 112), както и родителите на пострадалото дете и на детето, упражнило физическото насилие.

Отговорност: Ръководство; класен ръководител, психолог;

Срок: Непосредствено след инцидента

1.7.След като са извършени първите необходими действия по опазване на живота и здравето на пострадалото дете, служителят, докладвал за инцидента, регистрира сигнала в специалния регистър (дневник), съхраняващ се в кабинета на психолозите.

Регистърът съдържа следните данни: № по ред на инцидента; дата, час, име и
фамилия на пострадалото дете (и на детето, упражнило насилие); описание на инцидента и на предприетите незабавни действия (намеса, превенция); уведомени длъжностни лица (или институции); уведомени родители/настойници; как е приключил инцидента или на какъв етап е, и какво предстои; име, фамилия и подпис

     Отговорност: Служителят, подал сигнала; класен ръководител

     Срок: Непосредствено след инцидента и предприетите неотложни мерки

1.8. Класният ръководител извършва проверка и анализ на случая, като при необходимост ползва съдействието на психолозите и ръководството на училището.

Отговорност: Ръководство, класен ръководител, психолог Срок: До 2 дни след инцидента

1.9. При необходимост, за изясняване на случая, ръководството на училището извършва писмено уведомяване на съответните институции.

Отговорност: Ръководство Срок: До 3 дни след инцидента

1.10. След изясняване на случая, класният ръководител прави предложение за предприемане на последващи действия: уведомяване на ДПС или Отдела за закрила на детето към дирекция „Социално подпомагане”, разговор с родители, стартиране на процедура по налагане на санкция съгласно ЗПУО и други подобни.

Отговорност: Класен ръководител Срок: До 10 дни след инцидента

1.11. Извършване на последващи действия: налагане на санкция или мярка съгласно ЗПУО, тематични часове на класа, уведомяване на Отдела за закрила на детето, консултиране и беседи с психолог, разговори с родители и други подходящи възпитателни мерки според случая.

Отговорност:Класни ръководители,психолог; Срок: До две седмици след инцидент или заседание на ПС

  1. При необходимост класният ръководител на ученик, който е инициирал или извършил физическа саморазправа, подава информация на Координационния съвет .

Отговорност: Класни ръководители

       Срок: До две седмици след инцидент или заседание на ПС

1.13.Координационният съвет планира и осъществява консултативни дейности с    възпитателна цел спрямо пострадалото дете и детето, упражнило насилие.

     Отговорност: Координационен съвет;

     Срок: До две седмици след инцидент или заседание на ПС

2.План за действие: При инциденти, свързани със заплаха за психичното здраве на учениците и при училищен тормоз.

2.1.При постъпване на сигнал, свързан с данни за упражнено психическо насилие (психически тормоз) върху ученици, или с данни за евентуална заплаха за психичното здраве на ученици, всеки служител в училището е длъжен незабавно да уведоми Директора на училището (или заместник-директор, ако Директорът отсъства).

2.2. При необходимост, Директорът уведомява незабавно тел. 112, дежурен в 1-во районно полицейско управление - тел. 0886143365

Отговорност: Ръководство; всички служители
Срок: Непосредствено след сигнала

2.3. Служителят, докладвал за сигнала, го регистрира в специалния регистър (дневник), съхраняващ се в кабинета на психолозите.

Отговорност: Служителят, докладвал сигнала
Срок: Непосредствено след сигнала

2.4.Член от ръководството на училището уведомява класния ръководител и психолога, отговарящ за класа .

Отговорност: Ръководство
Срок: Непосредствено след сигнала

2.5. Класният ръководител, със съдействието на психолога, извършва проверка и анализ на случая.

Отговорност: Класен ръководител, психолог

Срок: До 2 дни след сигнала

2.6.Уведомяват се и родителите (настойниците) на пострадалото дете и на детето, упражнило насилие, като обаждането или съобщението се регистрира в регистъра (дневника).

Отговорност: Класен ръководител
Срок: Непосредствено след сигнала

2.7. След изясняване на случая, класният ръководител прави предложение за предприемане на превантивни и/или последващи действия: уведомяване на ДПС или Отдела за закрила на детето към дирекция „Социално подпомагане", разговор с родители, стартиране на процедура по налагане на санкция съгласно ЗПУО и други подобни.

Отговорност: Класен ръководител
Срок: До 5 дни след инцидента

2.8. Извършване на последващи действия: налагане на санкция или мярка по ЗПУО, тематични часове на класа,уведомяване на Отдела за закрила на детето, консултиране и беседи с педагогическия съветник, разговори с родители или други подходящи възпитателни мерки според случая.

Отговорност: Класни ръководители, психолог
Срок: До 5 дни след инцидента

2.9. При необходимост класният ръководител на ученик, който е инициирал или извършил психическо насилие, подава информация на Координационния съвет

Отговорност: Класни ръководители
Срок: До 5 дни след инцидента

2.10. Координационният съвет планира и осъществява дейности с възпитателна цел спрямо пострадалото дете и детето, упражнило психическото насилие.

Отговорност: Координационен съвет
Срок: До 8 дни след инцидента

Joomla templates by Joomlashine