/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

След VIII - ми клас

Прием след завършен VIII клас профил „Чуждоезиков“:

1 паралелка с 1. чужд английски език и 2. чужд японски език

 

Сведение и изпълнение заповед № РД 01-145/28.03.2017 г. на началника на РУО – София-град за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2017/2018 г.

КИТАЙ

НИЕ И ЯПОНИЯ

 МОМЕНТИ ОТ КЛАСНАТА СТАЯ  - РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ

 

Представяне на японските паралелки

Представяне на китайските паралелкиНАРЕДБА № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ

Заповед № РД09-397/19.03.2014 г.на министъра на образованието и науката с 5 броя приложения за организацията на дейностите по приемане на ученици в държавни и общински училища по Наредба №11 от 28.03.2005 г. за учебната 2014/2015 година и утвърдени образци на документи.
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5

19.04.2017 г.

Изх. № РУО1-8099/19.04.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ОУ, СУ И ДОВДЛРГ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

            Моля да информирате родителите на учениците от седми и осми клас за следното: 1. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, ще приема документи в РУО – София-град, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая 412, от 03.05.2017 г. до 19.05.2017 г. включително, в присъствието на лекар-педиатър, както следва:

 • понеделник, сряда, петък – от 14.00 часа до 18.00 часа;
 • вторник, четвъртък – от 9.00 часа до 13.00 часа.

2. Учениците подават в РУО – София-град следните документи – оригинал и едно копие:

 • заявление с подредени желания;
 • служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок, с изходящ номер на институцията;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
 • служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома - за учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

  3. Редът за приемане на документите е:

 • кандидатът представя медицинските документи на лекаря;
 • лекарят преглежда документацията и нанася на лекарското експертно решение /протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка на заболяванията и се подписва;
 • с нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления от стая № 412 и попълва желанията си;
 • така оформените медицински документи, заедно със заявлението и служебната бележка от училището се представят на комисията за вписване във входящия дневник.

            При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник. На 19.05.2017 г. /крайният срок за приемане на документи/, комисията ще работи до явяване на последния кандидат, независимо от предварителното определено време за работа. След 19.05.2017 г. документи не се приемат. За повече информация – 089136524 – инж. Златка Иванова – председател на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Joomla templates by Joomlashine