/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

ИЗ ЖИВОТА НА КИТАЙСКИТЕ ПАРАЛЕЛКИ

Изборът на училището, в което ще учи детето Ви е важен!

procheti

 КИТАЙ

 НИЕ И ЯПОНИЯ

  МОМЕНТИ ОТ КЛАСНАТА СТАЯ  - РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ

 

Представяне на японските паралелки

Представяне на китайските паралелки

 

11.06.2018

Заявление  за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас.

Заявление  за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас - разширено

Microsoft Office document icon Заявление Microsoft Office document icon Заявление - разширено

 

07.06.2018

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Служебните бележки с резултатите от положените изпити се получават от училището, в което се обучава ученикът в VII клас от 13.06.2018 г. до 19.07.2018 г.

Резултатите от национален/ областен кръг на олимпиадите по физика, химия и ООС, биология и ЗО и география и икономика, както и от Пролетно състезание по физика и от Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“, които са балообразуващи за кандидатстване в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, ще бъдат въведени служебно.

След получаване на служебната бележка с оценките от изпитите и свидетелството за завършен VII клас, се подава заявление (по образец) за участие в първи етап на класиране в срок от 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г. Заявлението може да бъде подадено online или на хартиен носител в училище-гнездо.

Заявлението на хартиен носител може да получите в избраното от Вас училище-гнездо или да попълните и разпечатате от тук.

Обръщам внимание, че ако има вече въведено заявление(online или на хартия) системата не позволява въвеждането на ново заявление.

Медицинско свидетелство е необходимо при кандидатстване в паралелки с професия/ специалност.

Попълването на заявлението трябва да се извърши много внимателно и добре обмислено. Подредбата на училищата трябва да се осъществи от най-желаните низходящо към по-малко желаните профили, професии и специалности на конкретните училища.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

 

05.06.2018

Уважаеми кандидат-гимназисти!

Може да се запознаете с проверените и оценени изпитни работи от националното външно оценяване само в присъствието на родител /настойник/, както следва:

 • по БЕЛ в 22. СУ „Г. С. Раковски“, район „Триадица“, бул. "Витоша" № 134
 • по математика в 18. СУ „Уилям Гладстон“, район „Възраждане“, ул."Пиротска" № 68

 по следния график

•  06.06.2018 г., сряда, от 14,00 ч. до 18,00 ч.

•  07.06.2018 г., четвъртък, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

•  08.06.2018 г., петък, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

•  11.06.2018 г., понеделник, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

•  12.06.2018 г., вторник, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

Обръщам внимание, че не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

31.05.2018

Прием на ученици след VII клас

Изх.№РУО1-12014/16.05.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че със заповед № РД03-265/15.05.2018 г. на началника на РУО-София-град са определени училищата за прием на заявленията на учениците (училища-гнезда). Моля да сведете информацията до учениците от VII клас и до техните родители.

Приложение:

1. Заповед № РД03-265/15.05.2018 г.

2. Списък с училища – гнезда за приемане на заявления на учениците от VII клас за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2018 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ - ГРАД

 
 

Изх.№ РУО1- 12928/22.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-100013/26.04.2018 г., моля да информирате родителите на учениците от VII клас в повереното Ви училище, че сайтът на който могат да подават онлайн заявления за кандидатстване ще бъде активен в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки.

Адресите са: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще имат достъп до една и съща система. Независимо през кой сайт родителите подадат заявлението за кандидатстване, то ще бъде прието.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

НВО 7 клас - училища гнезда

Списък с училища – гнезда за приемане на заявления на учениците от VII клас за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2018 г.

14.05.2018

НВО VII клас заявления

№ РУО1-11707/14.05.2018

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОВЕЖДАЩИ ОБУЧЕНИЕ

В VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на заповед РД 09-4135/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на графика на дейностите по приемането на ученици след завършен VII клас за учебната 2018/2019 година, Ви информирам, че от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство и музика) от учениците от Вашето училище.

Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас  и се предават от представител на училището от 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. от 14:00 до 16.00 часа в стая 510 на РУО – София-град.

Учениците, които се обучават в VII клас в училища от други области, подават заявления в 144. СУ „Народни будители“, ж.к. „Младост 3“.

Не се  внася такса за явяване на изпитите за проверка на способностите.

За кандидатстващите профил „Физическо възпитание и спорт“, заявления се подават в съответното училище.

Д-Р ВАНЯ  КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО – СОФИЯ-ГРАД

Kандидатстване след 7. клас - /сайт на Мон/ - дати, срокове изисквания...

Прием след VII клас профил „Чуждоезиков“:

1 паралелка с 1. чужд английски език и 2. чужд испански език;

1 паралелка с 1. чужд английски език и 2. чужд немски език;

1 паралелка с 1. чужд китайски език и 2. чужд английски език;

1 паралелка с 1. чужд японски език и 2. чужд език английски език;

 

 

Прием след VII.клас 2018/2019 учебна година

Паралелка профил“Чуждоезиков“ АЕ/ИЕ

 Първи профилиращ предмет АЕ

Втори профилиращ предмет ИЕ

Трети профилиращ предмет БЕЛ

Паралелка профил“Чуждоезиков“ АЕ/НЕ

 Първи профилиращ предмет АЕ

Втори профилиращ предмет НЕ

Трети профилиращ предмет БЕЛ

Паралелка профил“Чуждоезиков“ ЯЕ/АЕ

 Първи профилиращ предмет ЯЕ

Втори профилиращ предмет АЕ

Трети профилиращ предмет БЕЛ

Паралелка профил“Чуждоезиков“ КитЕ/АЕ

 Първи профилиращ предмет КитЕ

Втори профилиращ предмет АЕ

Трети профилиращ предмет БЕЛ

Балообразуване за всички паралелки:

 Утроената оценка от теста по БЕЛ

Оценката от теста по математика

Оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование

Оценката по математика от свидетелството за основно образование

Изх. № РУО1-9650/24.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на Графика на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2018/2019 г. и заповед № РД 09-628/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. и писмо на МОН № 9105-112/30.03.2018 г. с вх. № РУО1-7634/30.03.2018 г. относно продължаване на обучението на ученици получили удостоверение за завършен VII клас в следващ клас след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Ви уведомявам:

 1. В изпълнение на Раздел XXXII от Приложение № 1 към заповед № РД 09-628/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. с моя заповед е определена Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Моля да информирате родителите на учениците, които завършват VII клас в повереното Ви училище, че Комисията приема документи на учениците по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование от 03.05.2018 г. до 21.05.2018 г., в присъствието на лекар-педиатър в Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника, гр. София, ул.„Марко Балабанов“ № 2 (площад „Възраждане“) за дните от 03.05.2018 до 18.05.2018 г. включително, а на 21.05.2018 г. в РУО – София-град, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

 • понеделник, сряда, петък – от 14.00 часа до 18.00 часа;
 • вторник, четвъртък – от 9.00 часа до 13.00 часа.
 1. Учениците по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование подават следните документи – оригинал и едно копие:
 • заявление с подредени желания;
 • служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок, с изходящ номер на институцията;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
 • служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома – за учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.
 1. Редът за приемане на документите е:
 • кандидатът представя медицинските документи на лекар-педиатър, включен в комисията;
 • лекарят преглежда документацията и нанася на лекарското експертно решение /протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка на заболяванията и се подписва;
 • с нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления (на място) и попълва желанията си;
 • така оформените медицински документи, заедно със заявлението и със служебната бележка от училището се представят на комисията за вписване във входящия дневник.

            В изпълнение на Раздел XXXII от Приложение № 1 към заповед № РД 09-628/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. при подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

            На 21.05.2018 г. /крайният срок за приемане на документи/, комисията ще работи до явяване на последния кандидат, независимо от предварителното определено време за работа.

            След 21.05.2018 г. документи не се приемат.

 1. Учениците със СОП, които ще получат удостоверение за завършен VII клас могат да продължат обучението си в следващ клас след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) в училища по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО – профилирани гимназии и професионални гимназии, паралелки за профилирана подготовка в средните училища и в професионалните гимназии или в паралелки за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии.
 2. Ученици със СОП, които ще получат удостоверение за завършен VII клас подават до директора на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) по настоящ адрес на ученика документите по чл. 140, ал. 2 от Наредбата за пробщаващо образование от 03.05.2018 г. до 21.05.2018 г. включително, в РЦПППО – София-град, с адрес: гр. София, ул.„Владово“ № 1, както следва:
 • заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
 • лужебна бележка от училището, в което се обучава ученикът, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 • всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.
 1. РЦПППО чрез Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и чениците със СОП (РЕПЛРДУСОП) прави преценка на потребностите, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профил или в специалност от професия в изпълнение на чл. 142, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на РЦПППО.

Директорът на РЦПППО изпраща становището на РЕПЛРДУСОП в РУО – София-град към Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

След насочване на учениците от Комисията, родителите следва в срок до 19.06.2018 г. до 15.00 часа да запишат учениците в училището, в което са насочени, като представят оригинално свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

Резултати от насочването ще бъдат изнесени в сградата на РУО – София-град, IV етаж, пред стая 412, след 14.06.2018 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

02.05.2018

Насочване на ученици по документи – списък на специалности

Списък

за насочване на ученици хронични заболявания, физически и сензорни увреждания за учебната 2018/2019 г.

           

Приложение:

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ.

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности за приемане на ученици след завършено основно образование след VII клас на територията на област София-град.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

кристина габровска

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-847/10.04.2018 г. на

министъра на образованието и науката/

Joomla templates by Joomlashine