/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

ПРИЕМ В І КЛАС

за 2017/2018 г.

Критерии :

В първи клас в 138. СУ „ Проф. Васил Златарски”се приемат ученици, които отговарят на следните критерии, със съответните точки, както следва:

А. ОБЩИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1.

Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия - 43 т.

Забележка: Районната администрация определя границите на прилежащите територии./вж. картата/

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта на един от родителите.

2. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община - 30 т.

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта  на един от родителите.

3. Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община - 29 т.

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Лична карта  на един от родителите.

4. Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най-близкото училище - 28 т.

Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

Проверка от Комисията.

5. Настоящ адрес на родителя/настойника на територията на Столична община - 20 т. Удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето.

 Забележка: При класирането ученикът получава точки само по един от критериите от т.1 до т.5. Ако кандидатстващият отговаря на повече от един от посочените по-горе критерии, се взема предвид този, който носи по-голям брой точки.

6. Други деца от семейството, обучаващи се в училището - 20 т. Удостоверява се от училището по системата АДМИН.
7. Адрес на местоработата на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия - 10 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
8. Адрес на местоработата на един от родителите в административния район на училището - 8 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
Б. СОЦИАЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
9. Дете с двама починали родители - 22 т. Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето.
10. Дете с един починал родител - 20 т. Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето.
11. Дете с трайни увреждания над 50 % - 20 т. Удостоверява се с решение на ТЕЛК.
12. Дете от многодетно семейство – 20 т. Удостоверение за раждане на децата.
13. Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете – 20 т. Съдебно решение или писмо от съответната дирекция „ Социално подпомагане“.
В. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
14.

Дете, което се обучава в детска градина в административния район „Слатина“:

- Детската градина е в административния район „Слатина“ и настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника в границите на определената за училището прилежаща територия- 5 т.

- Детската градина е в административния район „Слатина“ и настоящ адрес на родителя/ настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на– район „Слатина“ -   3 т.

Удостоверение за завършена подготвителна група в съответната детска градина.
15. Родител/настойник, работещ в сферата на образованието-5 т. Служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя.
Забележка: Допълнителните критерии са приети на Педагогически съвет, проведен на 14.03.2017г., видно от протокол № 7 и съгласувани с Обществения съвет на училището.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА :

СРОК ДЕЙНОСТ
15.03.2017г. Обявяване на допълнителни критерии за прием на ученици за съответното училище.

От 18.04.2017г.- до 19.05.2017г.

в канцеларията на училището от 9.00 до 17.00 ч.

Подаване на заявления по образец от родителите за участие в първо класиране

Изтегли заявление

02.06.2017г. - 17.00 часа Обявяване на списъците за първо класиране.
От 05.06.2017г. до 07.06.2017 г. вкл. от 8.00 до 17.30 ч.
Записване на учениците от първо класиране.
08.06.2017г. 17.00 ч. Обявяване на свободните места за второ класиране при наличие на такива.
От 09.06.2017г. до 12.06.2017г. вкл. от 8.00 до 17.30 ч.
Попълване на свободните места от второ класиране
13.06.2017 г. - 17.00 ч. Обявяване на списъците от второ класиране.
От 14.06.2017г. до 15.06.2017 г. вкл. от 8.00 до 17.30 ч.
Записване на ученици от второ класиране.
16.06.2017 г. - 17.00 ч. Обявяване на свободните места на трето класиране при наличие на такива
От 19.06. 2017г. до 14.09.2017 г. от 8.30 до 17.00 ч.
Попълване на свободните места.

Ако родителят на класирано дете не се е явил в определения срок на записване, мястото се освобождава.

Със Заповед № 17 -1407/ 15.02.2017 г. на Директора на 138.СУ „Проф.Васил Златарски“ е утвърден училищен план-прием , както следва:

Прием I. клас – 5 паралелки по 22 ученици;

Прилежаща територия на 138.СУ „ Проф. В. Златарски”

 

СПИСЪК НА ГРАНИЧНИТЕ УЛИЦИ НА ПРИЛЕЖАЩИЯ РАЙОН НА
138 СУ Проф. Васил Златарски


бул. Цариградско шосе №73 /вкл./

бул. Шипченски проход №15а


ул. Проф. Георги Павлов от  №7 -21/вкл./


ул. Проф. Георги Павлов от  №24 до 38 /вкл./

ул. Проф. Георги Павлов блок №31/вкл./


ул. Хубавка  №1 до 7 /вкл./

ул. Хубавка от №2 до 4 вкл

ул. Николай Коперник до №25 /вкл./

ул. Николай Коперник до №40/вкл./

бул. Шипченски Проход №51-53/вкл./

бул. Шипченски Проход от №44 до 52

бул. Шипченски Проход бл. №1-2-3-4 /вкл./


ул. Георги Бончев  цялата

бул. Цариградско шосе от №73 /вкл./ до 101

 karta

Joomla templates by Joomlashine