logoEU

В периода 28.08.2019г. – 31.08.2019г. с 19 преподаватели от 138.СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, гр. София се проведе обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1. Темата на обучението беше „Изследването като педагогически подход и проектно базирано обучение“, а обучаващата организация – Сдружение „Институт за прогресивно образование“ с лектор Светлана Нанчева. Обучението беше с логистика – изнесено в Община Несебър, комплекс Слънчев бряг, Хотел Съни Вю Централ.

Като целите на обучението бяха:

Учителите да усвоят и прилагат: - иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване - информационни и комуникационни технологии - техники и начини за формиране у учениците на комуникативни умения, критично и конструктивно мислене, за ефективно търсене, извличане, подбор и преценка на полезността на информация от различни източници - модели на позитивно възпитание и конструктивни подходи за осъществяване на обучение, основаващи се на сътрудничество за постигане на по-добри резултати.

Да подобрят уменията си: - за дефиниране на ясни образователни цели, планиране на подходи и техники за учене и мотивиране на учениците, за реализиране на вътрешнопредметни и междупредметни връзки и прогнозиране на очакваните резултати - за осигуряване на възможности учениците да упражняват и прилагат придобитите знания, да развиват творческо мислене и мотивация за самостоятелно действие.

Продължителност – 48 академични часа, от които 24 присъствени и 24 часа самостоятелна работа, с присъждане на 3 квалификационни кредита.

IMG 0378

IMG 0412

IMG 0415

IMG 0422