/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

 

          График за провеждане на контролните и класните работи през ВТОРИ учебенсрок на учебната 2016/2017 година, както следва:

       НАЧАЛЕН ЕТАП

Български език

Клас Дата Дата

Контролни работи

/ междинно ниво/

Контролни работи

/изходящо ниво /

І а БЕЛ – 21.02.17. / мат. – 14.02.17. БЕЛ – 08.05.17. / мат. – 10.05.17.
Іб БЕЛ – 16.02.17. / мат. – 14.02.17. БЕЛ – 08.05.17. / мат. 17.05.17.
Ів БЕЛ – 16.02.17. / мат. – 14.02.17. БЕЛ – 08.05.16. / мат.-10.05.17.
І г БЕЛ – 21.02.17. / мат. – 22.02.17. БЕЛ- 08.05.17. / мат. – 10.05.17.
І д БЕЛ- 21.02.17 / мат.- 22.05.17. БЕЛ – 08.05.17. / мат.- 10.05.17.
І е БЕЛ- 21.02.17. / мат. -14.02.17. БЕЛ- 08.05.17. / мат. – 10.05.17.
месец октомври ноември декември януари февруари март април май
ІІа 04.10.16.     23.01.17.        
ІІб 04.10.16.     23.01.17.        
ІІв 04.10.16.     23.01.17.        
ІІг 04.10.16.     23.01.17.        
ІІ д 04.10.16.     23.01.17.        
ІІІ а 28.09.16.   06.12.          
ІІІ б 28.09.16.   06.12.          
ІІІ в 28.09.16.   06.12.          
ІІІ г 28.09.16.   06.12.          
ІV а 03.10.16. 21.11. 07.12.          
ІV б 06.10. 22.11. 06.12.          
ІV в 03.10. 16.11. 14.12.          
ІV г 03.10. 21.11. 07.12.          
ІV д 05.10. 22.11. 06.12.          
                 

Математика

Клас Дата Дата
Междинно ниво Изходящо ниво
І а    
Іб    
Ів    
І г    
І д    
І е    
месец октомври ноември декември януари февруари март април май
ІІа 19.10. - 20.12.          
ІІб 19.10. - 20.12.          
ІІв 19.10. - 20.12.          
ІІг 19.10. - 20.12.          
ІІ д 19.10. - 20.12.          
ІІІ а 07.10. - 09.12.          
ІІІ б 07.10. - 09.12.          
ІІІ в 13.10. - 09.12.          
ІІІ г 13.10. - 09.12.          
ІV а 05.10. - 13.12.          
ІV б 07.10. - 13.12.          
ІV в 04.10. - 13.12.          
ІV г 05.10. - 13.12.          
ІV д 06.10. - 13.12.          
                 

 

Роден край – І клас

Клас Дата Дата
Междинно ниво Изходящо ниво
І а    
Іб    
Ів    
І г    
І д    
І е    

Околен свят – ІІ клас

месец октомври ноември декември януари февруари март април май
ІІа - - 09.12.          
ІІб - - 09.12.          
ІІв - - 09.12.          
ІІг - - 09.12.          
ІІ д - - 09.12.          

Човекът и обществото – ІІІ и ІV клас

Клас Дата Дата
месец октомври ноември декември януари февруари март април май
ІІІ а - - - 11.01.17.        
ІІІ б - - - 11.01.17.        
ІІІ в - - - 11.01.17.        
ІІІ г - - - 11.01.17.        
ІV а 06.10. 24.11. - 12.01.        
ІV б 04.10. 15.11. - 10.01.        
ІV в 15.10. 24.11. - 12.01.        
ІV г 06.10. 24.11. - 12.01.        
ІV д 04.10. - 22.11. 10.01.17.        

Човекът и природата

Клас Дата Дата
месец октомври ноември декември януари февруари март април май
ІІІ а - - - 31.01.        
ІІІ б - - - 31.01.        
ІІІ в - - - 31.01.        
ІІІ г - - - 31.01.        
ІV а 20.09. 11.11. - -        
ІV б 03.10. 11.11. - -        
ІV в 04.10. 21.11. - -        
ІV г 20.09. 11.11. - -        
ІV д 19.09. 11.11.            

ПРОГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН:

І. Класни работи:

по

ред

 

Учебен предмет

 

Преподаващ учител

Дати на

провеждане на

класни работи

Клас, в

който се

провежда

1.

Български език

и литература

Христина Делибашева

29.05.2017 г.

30.05.2017 г.

V в, г, д

V а, д

 

2. Математика

Елена Донева

Снежина Стоянова

15.05.2017 г.

15.05.2017 г.

V а, б, в, г

 

V д

3.

Български език

и литература

Марта Николова

Светлана Ставрева

11.05.2017 г.

12.05.2017 г.

15.05.2017 г.

17.05.2017 г.

02.06.2017

VІ в

VІ а

VІ г

VІ б

VІ д

4. Математика

Палагия Карадачка

Вероника Борисова

15.05.2017 г.

12.05.2017 г.

VІ а, б, в

 

VІ г, д

5.

Български език

и литература

Стоянка Димитрова

Светлана Ставрева

09.05.2017 г.

11.05.2017 г.

19.05.2017 г.

VІІ а, б

VІІ в, г

VІІ д

 

6.

Математика

Ирена Тошева

Снежина Стоянова

Ивелина Луджева

30.05.2017 г. г.

30.05.2017 г.

30.05.2017 г.

VІІ а, б, д

VІІ в

VІІ г

7.

Български език

и литература

Светлана Ставрева 30.05.2017 г. VIII д
8. Математика

Петя Каракирова

17.05.2017 г. VIII д

ІІ. Контролни работи

По ред

Учебен предмет

 

Преподаващ учител

Дата на провеждане на

контролните работи

Клас, в

който се провежда

1. БЕЛ

Христина Делибашева

17.02.2017г, 21.04.2017 г. и

12.05.2017 г.

V а, б, в, г, д

 

2. Математика

Елена Донева

Снежина Стоянова

03.04.2017 г.

V а, б, в, г

 

V д

3. История и цивилизация Живка Владова

15.03.2017 г.

21.03.2017 г.

V в, г

V а, б

V д

4. Английски език

Ина Трендафилова

20.02.; 20.04. и 23.05.2017 г.

V б, в, г, д

 

5.

ІІ-ри ЧЕ (ЗИП)

Испански език          

Румяна Джамбазова

14.03.2017 г. и 02.05.2017 г.

V д

 

6.

Човекът и природата Марияна Стоянова 24.02.2017 г V а, б
1. БЕЛ

Марта Николова

 

Светлана Ставрева

24.02.2017 г. и 17.02.2017 г.

27.02.2017 г. и 13.03.2017 г.

14.02.2017 г. и 14.03.2017 г.

VІ а, б

VІ в, г

VІ д

2. Математика

Палагия Карадачка

Вероника Борисова

22.02; 03.04.; 03.05.2017 г. и 05.06.2017 г

06.04.2017 г. и 02.06.2017 г.

VІ а, б, в

 

VІ г, д

3.

Математика

(ЗИП)

Палагия Карадачка 24.02.; 17.03.; 28.04.2017 г VІ ь, б, в
4. Английски език

Красимир Карабашев

24.02.; 17.03.2017 г. и

21.04.; 12.05.2017 г.

22.03.; 15.03.2017 г. и

19.04.; 19.05.2017 г.

VІ а, б, в

 

VІ г, д

 

5.

ІІ-ри ЧЕ (ЗИП)

- испански език

-френски език

Румяна Джамбазова

Таня Болашикова

07.03.2017 г. и 09.05. 2017 г.

27.02.2017 г. и 24.04.2017 г.

 

VІ г

VІ д

 

6. История и цивилизация

Емилиана Кънева

07.03.2017 г.

20.02.2017 г.

23.02.2017 г.

VІ а, б

VІ в, г

VІ д

7. География и икономика Живка Владова

15.03.2017 г.

16.03.2017 г.

17.03.2017 г.

VІ а, в

VІ г

VІ б, д

8. Човекът и природата Марияна Стоянова 17.02.2017 г. VІ в
   1.

БЕЛ

Стоянка Димитрова

Светлана Ставрева

22.02.;29.04.; 31.05.2017 г.

28.02.;28.03.2017 г. и

25.04.; 05.06 2017 г.

VІІ а, б, в, г

VІІ д

   2. Математика

Ирена Тошева

Ивелина Луджева

Снежина Стоянова

02.03.;25.04.; 08.05.2017 г.

23.02.; 20.04.; 09.05.2017 г.

02.03.; 25.04.;08.05.2017 г.

VІІ а, б, д

VІІ г

VІІ в

   3.

Математика

(ЗИП)

Ирена Тошева 28.03.2017 г. и 28.04.2017 г VІІ а, б
   4. Английски език

Кристина Иванова

24.02.; 17.03.; 21.04.2017 г. и

12.05.2017 г.

22.02.; 17.03.; 21.04.2017 г. и

12.05.2017 г.

VІІ а,б,

VІІ в, г, д

   5.

ІІ-ри ЧЕ (ЗИП)

- испански език

-френски език

Румяна Джамбазова

Таня Болашикова

29.03.2017 г. и 16.05.2017 г.

27.02.2017 г. и 24.04.2017 г.

VІІ г

VІІ д

6. Биология и ЗО Марияна Стоянова

23.02.2017 г.

VІІ а, б, в, г, д

7. История и цивилизация Емилиана Кънева

20.03.2017 г.

22.03.2017 г.

VІІ а, б

VІІ , в, г, д

1. БЕЛ Светлана Ставрева

21.02.; 14.03.; 11.04.2017 г. и

29.05.2017 г.

VІІI д
2. Математика Петя Каракирова

23.02.; 30.03.; 27.04.2017г.

VІІІ д
3. История и цивилизация Емилиана Кънева 06.03.2017 г. и м. май 2017 г. VІІI д

ГИМНАЗИАЛНА СТЕПЕН

І. Контролни работи:

 

 

 

Учебен предмет

 

Преподаващ учител

 

Дати на

провеждане

Клас, в

който се

провежда

8 клас

Български език

и литература

Цв.Димитрова

29;30;31.03

20;21;22.03

17;18;19.05

14;15;16.06

8б,

  Математика Борисова

27.03;29.05

28.03;30.05

8a,б,в

 

Английски език

Китайски език

Японски език

Г. Божилова

Я. Шишкова

В. Маринова

10;21;22.02;10;24.03

07.04;

24.04;16.05;12.06.2017

9 клас

Български език

и литература

Цв.Петров

29.05.2017

31.03.2017

30.03.2017

29.03.2017

  Математика Н. Василева 15.03;10.05.2017

9а,б,в,г

Испански език

Немски език

Елеонора Кръстева

Гиргинова

20.03;19.04;10.05.2017

21.03;21.04;09.05.2017

Физика Ив. Луджева

24.02.;24.03;28.04;

20.02;13.03;24.04;29.04

22.02;15.03;26.04;31.05

10 клас

Български език

и литература

Таня Спахиева

Цв. Петров

21.03;25.04;06.06.2017

27.03

30.03

10а,10б

10в

10г

  

Математика

Даниела Тодорова 29.03.2017

10а,б,в,г

Английски език

Японски език

Китайски език

Трендафилова

Бауренска

Николова

23.02;22.03;19.04

13.03;23.03;24.04.2017

13.03;23.03;24.04.2017

10а,10б

10в

10г

 

 

Немски език

Испански език

Гиргинова

Ел. Кръстева

15.03;12.05;06.06.2017

16.03;11.05.2017

10б

10а

Химия и ООС А. Бикова 13.03.2017 10в,10г
Физика и астрономия Ив. Луджева

22.02;24.03;28.04;26.05

24.02;24.03;26.05

10а

10б,10г

11 клас Български език и литература

Н. Маркова

Т. Спахиева

09.03.2017;02.04.2017

13.03;24.04;31.05.2017

11а

11б,в,г

Японски език Бауренска 16.03;30.03;11.04;24.04;11.05.2017

11в

Математика

Даниела Тодорова

20.03.2017

21.03.2017

11а

11Б,в,г

Испански език

Немски език

Ел. Кръстева

Гиргинова

28.02;14.03;20.04.2017

27.02;14.03;04.04;09.05.2017

11а

11б

12 клас

Български език

и литература

Н. Маркова

Цв. Димитрова

08.03;07.04.2017

07.03;07.04..2017

07.03;07.04.2017

23.03;06.04.2017

12а

12б

12в

12г

Математика Надя Василева

7.04.2017

03.04.2017

04.04.2017

07.04.2017

12а

12б

12в

12г

Китайски език Бауренска 21.03.2017 12в

Испански език

Елеонора Кръстева

27.02;27.03.2017

20.02;15.03;03.05.2017

12а

12г

Немски език Гиргинова 15.03;27.03;05.05.2017 12б

II. Класни работи:

Клас Предмет Дата Преподавател
VIIIА БЕЛ 18.05.2017 Ц. Димитрова
VIIIА АЕ 06.06.2017 Г. Божилова
VIIIА Математика 15.05.2017 В. Борисова
VIIIБ БЕЛ 18.05.2017 Ц. Димитрова
VIIIБ АЕ 07.06.2017 Г. Божилова
VIIIБ Математика 15.05.2017 В. Борисова
VIIIВ БЕЛ 22.05.2017 Ц. Димитрова
VIIIВ КИТЕ 15.06.2017 Я. Шишкова
VIIIВ Математика 15.05.2017 В. Борисова
VIIIГ БЕЛ 22.05.2017 Ц. Димитрова
VIIIГ ЯЕ 30.05.2017 В. Маринова
VIIIГ Математика 16.05.2017 В. Борисова
           IXА БЕЛ 31.05.2017 Ц. Петров
IXA АЕ 08.06.2017 Р. Казакова
IXА ИЕ 07.06.2017 Е. Кръстева
IXА Математика 14.06.2017 Н. Василева
IXБ БЕЛ 02.06.2017 Ц. Петров
IXБ АЕ 01.06.2017 Р. Казакова
IXБ НЕ 08.06.2017 М. Гиргинова
IXБ Математика 14.06.2017 Н. Василева
IXВ БЕЛ 01.06.2017 Ц. Петров
IXВ ЯЕ 06.06.2017 Й. Гацова
IXВ АЕ 09.06.2017 Миновска
IXВ Математика 14.06.2017 Н. Василева
IXГ БЕЛ 31.05.2017 Ц. Петров
IXГ АЕ 09.06.2017 Богоева
IXГ КИТЕ 07.06.20017 Л. Николова
IXГ Математика 14.06.2017 Н. Василева
XА БЕЛ 23.05.2017 Т. Спахиева
XА АЕ 31.05.2017 Трендафилова
XА ИЕ 08.06.2017 Е. Кръстева
XА Математика 07.06.2017 Д. Тодорова
XБ БЕЛ 23.05.2017 Т. Спахиева
XБ АЕ 31.05.2017 Трендафилова
XБ НЕ 09.06.2017 М. Гиргинова
XБ Математика 07.06.2017 Д. Тодорова
XВ БЕЛ 21.05.2017 Ц. Петров
XВ ЯЕ 05.06.2017 M.Бауренска
XВ АЕ 12.06.2017 Б. Попова
XВ Математика 07.06.2017 Д. Тодорова
XГ БЕЛ 01.06.2017 Ц. Петров
XГ АЕ 08.06.2017 Б. Попова
XГ КИТЕ 14.06.2017 Л. Николова
XГ Математика 07.06.2017 Д. Тодорова
XIА БЕЛ 15.05.2017 Н. Маркова
XIА АЕ 29.05.2017 Т. Попвасилева
XIА ИЕ 06.06.2017 Е. Кръстева
XIА Математика 05.06.2017 Д. Тодорова
XIБ БЕЛ 05.06.2017 Т. Спахиева
XIБ АЕ 01.06.2017 Т. Попвасилева
XIБ НЕ 09.06.2017 М. Гиргинова
XIБ Математика 06.06.2017 Д. Тодорова
XIВ БЕЛ 05.06.2017 Т. Спахиева
XIВ ЯЕ 01.06.2017 М. Бауренска
XIВ АЕ 26.05.2017 К. Иванова
XIВ Математика 06.06.2017 Д. Тодорова
XIГ БЕЛ 05.06.2017 Т. Спахиева
XIГ КИТЕ 15.06.2017 Л. Николова
XIГ АЕ 26.05.2017 К. Иванова
XIГ Математика 06.06.2017 Д. Тодорова
XIIА БЕЛ 10.04.2017 Н. Маркова
XIIА АЕ 19.04.2017 И. Илиева
XIIА ИЕ 05.04.2017 Е. Кръстева
XIIА Математика 28.04.2017 Н. Василева
XIIБ БЕЛ 10.04.2017 Н. Маркова
XIIБ АЕ 24.04.2017 Т. Попвасилева
XIIБ НЕ 21.04.2017 М. Гиргинова
XIIБ Математика 25.04.2017 Н. Василева
XIIВ БЕЛ 10.04.2017 Н. Маркова
XIIВ ЯЕ 20.04.2017 М. Бауренска
XIIВ АЕ 19.04.2017 И. Илиева
XIIВ Математика 26.04.2017 Н. Василева
XIIГ БЕЛ 29.03.2017 Ц. Димитрова
XIIГ АЕ 25.04.2017 Т. Попвасилева
XIIГ ИЕ 05.04.2017 Е. Кръстева
XIIГ Математика 28.04.2017 Н. Василева

Joomla templates by Joomlashine