УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

IBAN на настоятелството, който желае, може да внася по банков път:

BG03SOMB91301053588501
SOMBBGSF
Общинка банка АД

О Т Ч Е Т на сдружение Училищното настоятелство към 138.СУЗИЕ ”Проф.Васил Златарски” към 01.01.2018г.