/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

 

 

Европейското училище - език, стандарти, управление, предизвикателства

 

138 СОУПроф. Васил Златарски  е сред първите получили финансиране по програма „Еразъм +“,  ключова дейност КД1 ( усъвършенстване на професионални и чуждоезикови компетентности, иновативни подходи за работа  , управленски умения и стратегии за интернационализация и активизирано сътрудничество с партньори от други държави) с проекта „Европейското училище - език, стандарти, управление, предизвикателства“.

Основните цели на проекта са:  насърчаване планирането и развитието на европейските проекти по новата програма Еразъм + в училището и информираността  на управленския състав за последващи обучения на служителите;  подобряване на чуждоезиковото обучение в 138 СОУ "Проф. Васил Златарски" и подобряване на езиковата квалификация;  насърчаване създаването на политика за превенция и за преодоляване на последствията от ранно отпадане от училище.

С помощта на проекта 13 преподаватели повишиха своите компетентности в трите ключови сфери, споменати по-горе. С оглед езиковата ориентация на училището и нуждата от подобряване на чуждоезиковото обучение 6 преподаватели по английски език, 1 преподавател по китайски език и 1 по японски език участваха в проекта. В проекта още беше включен един педагог съветник, чието обучение беше свързано с проблема за ранното отпадане от училище. Директорът на училището, 2 помощник -  директори и 1 главен учител чужди езици участваха в курсове за подобряване на управленския мениджмънт и разширяване на европейското сътрудничество.  

В резултат на обученията преподавателите успяха да приложат на практика иновативни комуникативни и интерактивни методи на преподаване и адаптираха и ще продължават да адаптират  най-добрите практики към своята ежедневна работа с учениците.  Курсовете подобриха лингвистичните умения на преподавателите, което е стъпало към приобщаването на българското училище към европейските стандарти за изучаване на езика.

 

 

Проект Европейското училище - език, стандарти, управление, предизвикателства

 № 2014-1-BG01-KA101-000259

 01.06.2014г. - 31.08.2015г

 ПРОЕКТЪТ е получил финансиране от Общността

 

Публикацията отразява единствено позицията на съставителите и НА и ЕК не са отговорни за употребата на съдържащата се в нея информация.

 

Joomla templates by Joomlashine