/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

eu flag co funded pos rgb right

 

Ефективна езикова практика и дигитална

креативност

 

138.СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски “е с одобрен проект „Ефективна езикова практика и дигитална креативност “по програма Еразъм+ КД1. 

Проектът се вписва в изискванията на програма Еразъм + и е в контекста на Стратегическата

рамка за образование и обучение („ЕТ 2020“); Стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“;

Националната програма за квалификация на педагогическите кадри и националната стратегия

за училищно образование; Споразумението на държавите – членки за насърчаване

непрекъснатото професионално развитие и придобиването на умения, очертани в

Препоръката относно ключовите компетентности. Проектът се вписва и в новия закон за

училищно образование (в сила от 01.08.2016) в частта му, отнасяща се до квалификацията на

учителите.

Проектът е изграден около няколко основни дейности и цели, свързани с постоянно актуалния

въпрос за методиката на чуждоезиковото обучение в условията на динамично променящия се

съвременен свят; проектно–базираното обучение ; подобряване качеството на работа с

ученици със специални образователни потребности; интегриране на ИКТ и новите технологии в

преподаването на отделни предмети и усъвършенстване на дигиталната креативност.

В проекта ще вземат участие 8 души ( главни учители, преподаватели от начален, среден и

горен курс). Избраните курсове покриват широк спектър от дейности, свързани с обучението и

възпитанието на ученици от 1 до 12 клас като максимално отговарят на конкретните

потребности на училището в настоящия момент.

Проектът е изграден върху строг алгоритъм на планиране, изпълнение и контролиране на

дейностите, като всяка стъпка е в определени времеви рамки и може да бъде ясно проследена.

Проектът ще разчита на тясната връзка между участниците в хода на неговото осъществяване,

а извън рамките на проекта стремежът ще бъде тези резултати да останат устойчиви във

времето като се създаде подходяща среда, в която тези добри практики бъдат приложени.

Дългосрочните ползи от проекта ще бъдат усетени на две нива: по-отворено и споделено

отношение на преподавателите към образователния процес (усъвършенствани компетенции в

методиката на преподаване на чужд език, проектно-базирано обучение, въвеждане на ИКТ в

обучението по отделни предмети, дигитална креативност) и подобрената учебна среда ( работа

с ученици със специални образователни потребности) и в това се крие смисълът от

осъществяването на подобни проекти. 

 

Проект “Ефективна езикова практика и дигитална креативност

2019-1-BG01-KA101 061902

01.06.2019г. - 31.05.2020г

ПРОЕКТЪТ е получил финансиране от Съюза

Публикацията отразява единствено позицията на съставителите и НА и ЕК не са отговорни за употребата на съдържащата се в нея информация.

Joomla templates by Joomlashine