/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

съгласно Регламент 2016/679 на ЕС и на Съвета от 27.04.2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни /Общ регламент за защита на данните/

Нашият ангажимент:

138.СУЗИЕ „Проф.Васил Златарски“- София, наричано по-долу училището  се ангажира със защитата на всички лични и чувствителни данни, за които носи отговорност като администратор на данни и обработката на такива данни в съответствие с принципите за защита на данните и Общ регламент за защита на данните.

Промените в законодателството за защита на данните, съгласно Общ регламент за защита на данните  (GDPR 25 май 2018) се наблюдават и изпълняват, за да бъдат спазени всички изисквания.


Правни основания за обработката на данните:

а) Съгласие: членовете на персонала, учениците, родителите /носещия родителска отговорност за детето/дават недвусмислено съгласие на училището да обработва личните им данни с определена законосъобразна цел.

б) Договор: обработката е необходима за наемане на служителя.

в) Правно задължение: обработката е необходима на училището, за да се съобрази със законовите изисквания.

Целият персонал трябва да третира поверително цялата информация за учениците и да следва правилата, както е посочено в този документ.
Училището се ангажира също така да гарантира, че персоналът му е наясно със защитата на данните, политиките, правните изисквания и му се предоставя подходящо обучение

Изискванията на тази политика са задължителни за целия персонал, нает от училището и всяка трета страна, която е сключила договор за предоставяне на услуги в рамките на училището.

Уведомления:
Нарушенията на лични или чувствителни данни се съобщават в рамките на 72 часа на заинтересованите лица и КЗЛД.

Лични и чувствителни данни:
Всички данни, събирани от училището се идентифицират като лични, чувствителни или и двете, за да се гарантира, че се борави в съответствие със законовите изисквания и че достъпът до тях се осъществява без да се нарушават правата на лицата, за които се отнася.
Определенията за лични и чувствителни данни са тези, които са публикувани в Общият регламент за защита на данни (ОРЗД).
За всички обработвани данни се прилагат принципите на ОРЗД:
• да гарантира, че данните се обработват справедливо и законно
• обработват се данни само за ограничени цели
• гарантира се, че всички обработени данни са адекватни, уместни и не прекомерни
• гарантира се, че обработените данни са точни
• не се съхраняват данните по-дълго от необходимото
• обработват се данните в съответствие с правата на субекта на данните
• гарантира се, че данните са защитени
• гарантира се, че данните не се прехвърлят на други държави, без да са адекватно защитени.

Честна обработка / Поверителност:
Ще бъдем прозрачни относно планираната обработка на данните и ще споделяме тези намерения чрез уведомяване на персонала, родителите и учениците преди обработката на данните на физическите лица.
Уведомленията трябва да бъдат в съответствие с насоките на ОРЗД и, когато е уместно, да бъдат написани във форма, разбираема от онези, дефинирани като „деца“ в рамките на законодателство.
Възможно е да има обстоятелства, при които от училището се изисква  на законово основание или от обществен интерес  да се предава информация на външни органи, например местните власти или отдела по здравеопазване. Тези органи са в синхрон с ОРЗД и имат свои собствени политики, свързани със защита на всички данни, които получават или събират.
Намерението да споделяме данни, свързани с физически лица, на организация извън нашата, учебното заведение трябва да бъде ясно определено в уведомленията. Данните ще бъдат споделяни с външни лица при обстоятелства, при които това е законно изискване за предоставяне на такава информация. Всяко предложено изменение на обработката на данните на физическите лица трябва да бъде предварително съобщено на тях.
При никакви обстоятелства училището няма да разкрива информация или данни, които:
• биха причинили сериозна вреда на физически лица, на тяхното психическо здраве или състояние
• биха позволили друго лице да бъде идентифицирано, освен ако лицето е служител на училището или лицето не е дало съгласие, или е разумно в обстоятелствата да се разкрие информацията без съгласието. Изключението от разкриването не се прилага, ако информацията може да бъде редактирана така, че името или идентификационните данни на лицето да бъдат премахнати
• биха били под формата на справка, дадена на друг потенциален работодател .

Права на субектите на данни:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Защита на данните:

За да се осигури защита на всички обработвани данни и да се обосноват решенията за обработка на дейностите, ще извършим оценка на свързаните с тях рискове на планираната обработка и също така въздействието върху личната неприкосновеност на личността при задържане на данните, свързани с тях.

Оценките на въздействието се извършват в съответствие с указанията, които се дават от КЗЛД и други компетентни органи. Сигурност на данните ще бъде постигната чрез прилагане на пропорционални физически и технически мерки. Ангажираният персонал отговаря за ефективността на осъществените проверки и отчитането на тяхното изпълнение. Разпоредбите за сигурност на всяка организация, с която се споделят данните, се разглеждат и, когато се изисква, тези организации предоставят доказателства за компетентността по отношение на сигурността на споделените данни.

Право на достъп до данни:

Имате право по всяко време да отправите искане и да получите достъп до Вашите данни, които обработваме, да получите копие от тях, както и информация кои са получателите на тези данни.
Право на коригиране и изтриване. Имате право да поискате от 138.СУЗИЕ да коригира Ваши лични данни, когато те са неточни или непълни, и при определени условия да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни.

Ние осигурява нужните условия, които да гарантират упражняването на тези права.

Вие може да упражните своите права чрез подаване на писмено искане до 138.СУЗИЕ лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Ако искането се подава чрез упълномощено лице, трябва да приложите и нотариално заверено пълномощно. 138.СУЗИЕ ще Ви предостави информация за предприетите действия без ненужно забавяне и в срок не по-дълъг от един месец от получаване на искането.

Минимални срокове на съхранение:

След като приключите отношенията си с нас, Вашите лични данни се архивират за определен срок. Сроковете за съхранение на архиви с лични данни са определени със закон. След изтичане на този срок Вашите личните данни се унищожават по определен ред.

Фотографии и видео:

Изображения на персонал и ученици могат да бъдат заснемани в подходящо време и като част от образователни дейности за използване само в училище.

Родители / ученици / служители, и училището не трябва да използват такива изображения за публикуване или комуникация с външни източници. Политиката на училището е, че външните лица (включително родителите) не могат да заснемат изображения на персонал или ученици по време на такива дейности без предварително съгласие.

Локация на информация и данни:

Данните от хартиен носител, записите и личната информация трябва да се съхраняват извън обхвата на зрението и в заключен шкаф.

Така ще бъдат съхранени и медицинските данни при училищния медицински служител. Чувствителната или лична информация и данни не трябва да бъдат изнасяни от училището.

Следващите насоки са налични за персонала, за да се намали риска от компрометиране на личните данни:

 • Не трябва да се вземат копия от данни или лична информация на хартиен носител. Ако те са неправилно съхранени, те са лесно достъпни. Ако все пак се наложи да се вземе хартиено копие на данни извън училищния обект, информацията не трябва да се вижда на обществени места или да се оставя без наблюдение при каквито и да било обстоятелства.
 • Излишните копия от хартия, съдържащи чувствителна информация или такива файлове на учениците трябва да бъдат унищожени. Това важи и за ръкописни бележки, ако бележките се отнасят за друг член на персонала или ученик по име.
 • Трябва да се внимава да не останат разпечатки на лични или чувствителни данни в тави на принтер или фотокопирни машини
 • Ако информацията се разглежда на компютър, персоналът трябва да се увери, че прозорците и документите са правилно затворени, преди да напуснат компютъра. Чувствителната информация не трябва да се разглежда на публични компютри.
 • Ако е необходимо да се транспортират данни извън училището, тя трябва да бъде заредена на USB памет. Данните не трябва да се прехвърлят от този стик върху домашни или обществени компютри. Работата трябва да се редактира от USB и да се записва само в USB.
 • USB паметта, която персоналът използва, трябва да бъде защитена с парола. Тези указания са ясно съобщени на целия персонал на училището и всеки, който умишлено е нарушил това поведение, ще бъде санкциониран в съответствие със законовите изисквания и зона с повишен риск. Всички данни, съхранени под всякаква форма на медии (хартия, лента, електронни) се унищожават на място и подлежат на обезвреждане от инструменти с доказана компетентност. Всички данни се унищожават до съгласувани нива, отговарящи на признатите национални стандарти, с потвърждение при приключване на процеса на унищожаване.

Joomla templates by Joomlashine