/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ: УЧЕНИЦИ

съгласно Регламент 2016/679 на ЕС и на Съвета от 27.04.2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни /Общ регламент за защита на данните/

138. СУЗИЕ „Проф.Васил Златарски“, като администратор на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Закона за личните данни в Р България, е отговорно за личните данни, които събира и обработва. Една от нашите отговорности е да Ви запознаем с това как събираме и използваме Вашите лични данни и да гарантираме, че личните данни на ученици се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен за тях начин.

С тази декларация Ви информираме какви Ваши лични данни събираме, как и за какви цели ги обработваме, как ги съхраняваме и с кого ги споделяме.

Правни основания за обработката на данните:

Съгласие: учениците, родителите, настойниците /носещия родителска отговорност за детето/дават недвусмислено съгласие на училището да обработва личните им данни с определена законосъобразна цел.

Правно задължение: обработката е необходима на училището, за да се съобрази със законовите изисквания.

138. СУЗИЕ „Проф.Васил Златарски“, събира лични данни за своите, ученици, които са определени като субекти на данни съгласно Закона за защита на личните данни. Нашата политика е да събираме лични данни, ограничени до необходимото. Това са лични данни, за които имаме законово задължение да събираме, и такива, от които се нуждаем, за да защитим Ваши интереси.

Личните данни, за които 138. СУЗИЕ „Проф.Васил Златарски“, има законово задължение да събира, са подробно описани в Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. Тези данни Вие предоставяте на138. СУЗИЕ „Проф.Васил Златарски“, чрез формулярите за кандидатстване и записване. В посочените формуляри е предоставена и пълна информация за Вашите права като субекти на данни. 

Права на субектите на данни:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

138. СУЗИЕ „Проф.Васил Златарски“, съхранява Вашите лични данни на хартиени и технически носители и прилага нужните технически и организационни мерки, за да гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неправомерен достъп, случайна загуба, унищожаване или повреждане.

138. СУЗИЕ „Проф.Васил Златарски“, обработва данните Ви само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели. Тези цели са изцяло свързани с приема и обучението Ви в училището – за организиране на учебния процес, подпомагане на обучението чрез различни средства, възможност за издаване на документи, отговарящи на държавните изисквания, и поддържане на предвидените в Закона за предучилищно и училищно образование.

По-конкретно тези цели са:

 • Кандидатстване и прием в138. СУЗИЕ . Когато кандидатствате в училището, ние имаме законово задължение да събираме личните данни.
 • Администриране на обучението. Имаме законово задължение да поддържаме Регистър за подлежащи на обучение, дневници, лични дела да издаваме ученическа книжка, уверение, академична справка, свидетелства за основно и дипломи за средно образование. Тези документи имат задължителни атрибути и по закон съдържат по-голям набор от лични данни като: ЕГН, дата и място на раждане, постоянен адрес, снимка и др.
 • Финансови отношения. Имаме законово задължение да обработваме Ваши лични данни при кандидатстване и получаване на стипендии
 • Осигуряване на ефективна комуникация. 138. СУЗИЕ „Проф.Васил Златарски“, събира данни за адреса Ви, телефонния Ви номер и електронната Ви поща, както и на Вашите родители Те са необходими за комуникация с Вас и Вашите родители по повод обучението Ви, за бързото Ви информиране, за гарантиране на Вашите интереси по отношение на обучението .
 • Сигурност и безопасност.

За всички обработвани данни се прилагат принципите на ОРЗД:
• да гарантира, че данните се обработват справедливо и законно
• обработват се данни само за ограничени цели
• гарантира се, че всички обработени данни са адекватни, уместни и не прекомерни
• гарантира се, че обработените данни са точни
• не се съхраняват данните по-дълго от необходимото
• обработват се данните в съответствие с правата на субекта на данните
• гарантира се, че данните са защитени
• гарантира се, че данните не се прехвърлят на други държави, без да са адекватно защитени.

При никакви обстоятелства училището няма да разкрива информация или данни, които:
• биха причинили сериозна вреда на детето или на физическото лице или на друг, на техните психическо здраве или състояние
• биха посочвали, че детето е или е било обект на злоупотреба с деца или има риск от това, освен когато разкриването не би било в най-добрия интерес на детето
• биха били записани от ученика на изпит
• биха позволили друго лице да бъде идентифицирано, освен ако лицето е служител на училището или лицето не е дало съгласие, или е разумно в обстоятелствата да се разкрие информацията без съгласието. Изключението от разкриването не се прилага, ако информацията може да бъде редактирана така, че името или идентификационните данни на лицето да бъдат премахнати
• биха били под формата на справка, дадена на друго училище или друго място за обучение и обучение, потенциалния работодател на детето или друго лице

Право на достъп до данни:

Всички лица, чиито данни се съхраняват от нас, имат законно право да искат достъп до такива данни или информация за това, което се съхранява за тях.Ние ще отговорим на такива молби в рамките на 30 дни и те трябва да бъдат изпратени в писмен вид.

Фотографии и видео:

Изображения на персонал и ученици могат да бъдат заснемани в подходящо време и като част от образователни дейности за използване само в училище.

Родители / ученици / служители, и училището не трябва да използват такива изображения за публикуване или комуникация с външни източници. Политиката на училището е, че външните лица (включително родителите) не могат да заснемат изображения на персонал или ученици по време на такива дейности без предварително съгласие.

Локация на информация и данни:

Данните от хартиен носител, записите и личната информация трябва да се съхраняват извън обхвата на зрението и в заключен шкаф.

Така ще бъдат съхранени и медицинските данни при училищния медицински служител. Чувствителната или лична информация и данни не трябва да бъдат изнасяни от училището.

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

138. СУЗИЕ „Проф.Васил Златарски“, съхранява Вашите лични данни за различни периоди от време. съхранява и обработва Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите, за които сме ги събрали. След като приключите обучението си при нас, Вашите лични данни се архивират за определен срок. Сроковете за съхранение на архиви с лични данни са определени със закон. След изтичане на този срок Вашите личните данни се унищожават по определен ред.

Най-дългият срок за съхранение на Ваши лични данни е свързан със законовото ни задължение да издаваме дубликати на свидетелства за основно образование и дипломи за средно образование. Срокът за съхранение на данните, съдържащи се в тях е 50 г. През времето, когато сте напуснали училището Вашите данни не се обработват. Съхраняваме ги в училищния архив при строги правила и ограничен достъп и ги използваме само при заявление за издаване на дубликат.

Как използваме Вашите данни в 138. СУЗИЕ „Проф.Васил Златарски“?

138. СУЗИЕ „Проф.Васил Златарски“, обработва лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и собствената си политика за защита на данните. Достъп до личните Ви данни имат упълномощени служебни лица в изпълнение на своите основни задължения. Всяко служебно лице, което има достъп до лични данни, носи отговорността, че обработва тези данни само за целите, за които е упълномощено, и е длъжно да работи с данните като поверителни.

Как споделяме Вашите данни с трети страни?

Персоналните данни за учениците няма да бъдат разкривани на трети лица без съгласието на родителя на детето, освен ако това е задължително по закон или е в най-добрия интерес на детето. Данните могат да бъдат разкривани на следните трети страни без съгласието:

138. СУЗИЕ „Проф.Васил Златарски“, има законово задължение да предоставя Ваши лични данни на трети страни. Училището е задължено да предостави Ваши лични данни на:

 • РУО и МОН Практически на МОН предоставяме всички Ваши лични данни, събрани от нас чрез формулярите за кандидатстване и записване, тези, съдържащи се в свидетелствата за основно образование и издадените дипломите за завършено образование.
 • Вашето име и ЕГН ще бъдат предоставени и за целите на здравното Ви осигуряване.
 • Социални работници и агенции – за да защитим или поддържаме благосъстоянието на нашите ученици и в случаи на злоупотреба с деца, може да се наложи да предадем лични данни на социални работници или агенции
 • Образователни органи – за училищата може да се изисква да предават данни, за да помогнат на правителството да следи националната образователна система и да прилага закони, свързани с обучението
 • Други училища – ако един ученик се прехвърля от 138.СУЗИЕ в друго училище, академичните записи и други данни, свързани със здравето и състоянието му могат да бъдат препратени в новото училище.
 • Изпитни органи -това може да бъде за целите на регистрацията, за да позволи на учениците в нашето училище да извършват мероприятия, определени от външни изпитни органи.
 • По силата на здравното законодателство, училището може да предаде информация за здравето на децата в училището, за да наблюдава и избягва разпространението на заразни болести в интерес на общественото здраве.
 • Полиция и съдилища – в случай, когато се извършва наказателно разследване, да предават информация на полицията за подпомагане на тяхното разследване.

Joomla templates by Joomlashine