С оглед на настоящата ситуация, моля да следите редовно сайта за актуална информация.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020/2021 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование) започват.

За Ваше улеснение обръщаме внимание на някои основни моменти от кампанията:

  1. Националните външни оценявания (НВО) по български език и литература (БЕЛ), математика и чужд език /по желание на ученика/ се провеждат в училището, в което ученикът се обучава в VII клас, съответно на 16.06.2021 г., 18.06.2021 г. и на 17.06.2021 г. За явяването на изпитите по БЕЛ и по математика не се подават заявления. Начало на изпитите – 09.00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 08.30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

Изпитите ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки и осигурено минимално разстояние от 1,5 метра между присъстващите.

  1. Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

С резултатите от тези изпити не може да се кандидатства в спортни училища и в училища по изкуствата и културата.

Изпитите ще се проведат, както следва:

  1. Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 28 юни 2021 г.

В служебните бележки, които ще получите, ще бъдат вписани резултатите от всички изпити, в т.ч. резултатите от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика, както и от Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“, които са включени при балообразуването за някои от паралелките. Отделни служебни бележки с резултати от конкретен изпит няма да бъдат издавани.

Оценките от свидетелството за основно образование се прехвърлят по служебен път. В РУО се проследява този процес и не се извършва класиране преди всички необходими оценки от свидетелството за основно образование да са налице в електронната платформа.

  1.  Подаването на заявление за участие в първи и в трети етап на класиране ще бъде само по електронен път, за което допълнително ще получите информация.

 

График 

на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2020/2021 учебна година и на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021/2022 г. съгласно Наредба No 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование - otvori

Прием в 8.ми клас през учебната 2020-2021 г. - otvori

 

ПРОФИЛИotvori

7klas

 

Запознаването с оценените писмени работи на учениците от VII клас и X клас от НВО по БЕЛ, математика и чужди езици

Изх. № РУО 1-21227/28.06.2021 г.

Уведомявам Ви, че запознаването  с оценените писмени работи на учениците от VII клас и X клас, явили се на НВО по БЕЛ, по математика и по чужди езици, ще се осъществи от 30.06.2021 г. до 02.07.2021 г. включително – от 08:30 ч. до 12:30 ч. и от 14:30 до 18:30 ч., както следва:

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

За запознаване на ученика с оценената индивидуална работа се прилага процедурата по Правилата за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края VІІ и на Х клас през учебната 2020/2021 г., съгласно които ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика в присъствие на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи, като:

– ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор;

– сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата;

– не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Моля да създадете необходимата организация, като уведомите желаещите да се запознаят с оценените си изпитни работи ученици за датите, времето и мястото, където могат да го направят срещу документ за самоличност.

При запознаването с изпитните работи на учениците от VII и X клас е необходимо да се спазват изискванията на Министерство на здравеопазването.

 

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на Графика на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2020/2021 г. и заповед № РД 09-778/25.03.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2021/2022 г., следва да уведомите родителите на учениците от повереното Ви училище, че препис-извлечение от Протоколите с насочените ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, ще бъдат изнесени на 22.06.2021 г., след 15.00 ч. на четвъртия етаж, в сградата на РУО – София-град.

Моля да информирате родителите, че учениците, завършващи VII клас следва да се запишат до 17.00 часа на 01.07.2021 г. в училището, в което са насочени, като представят свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас. Учениците завършващи X клас, следва да се запишат на 16.07.2021 г. до 17.00 ч. в училището в което следва да се запишат, като представят оригинално удостоверение за завършен X клас.

 

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Изх. № РУО1-8490/15.03.2021 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предстоящата от 03.05.2021 г. до 21.05.2021 г. дейност на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, и спазване на посочения срок за подаване на документи за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, е необходимо своевременно да информирате родителите на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО за сроковете и дейността на Комисията.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка писмо с изх. № РУО1-12103/16.04.2021 г., публикувано на сайта на РУО – София-град, за дейността на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, напомням за необходимостта своевременно да информирате родителите на учениците за стриктно спазване на посочения срок за подаване на документи за тяхното насочване  и за графика за работа на Комисията.
След крайния срок за подаване на подаване на документи /21.05.2021 г. /, определен от Наредба № 10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, насочването на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО се извършва от МОН след трети етап на класиране на ученици по утвърден държавен план-прием в VIII клас в профилирани и в професионални паралелки в училища на територията на област София-град.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИЗ ЖИВОТА НА КИТАЙСКИТЕ ПАРАЛЕЛКИ

Изборът на училището, в което ще учи детето Ви е важен!

procheti

 

Представяне на японските паралелки

Представяне на китайските паралелки