/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

КОНСПЕКТ

по биология и здравно образование за 9 клас

 

1.    Клас Риби – устройство и характеристика.

2.    Клас Земноводни – устройство и характеристика.

3.    Клас Влечуги – устройство и характеристика.

4.    КласПтици – устройство и характеристика.

5.    Клас Бозайници – устройство и характеристика.

6.    Клетка.

7.    Тъкани.Епителна и съединителна тъкан.

8.    Мускулна и нервна тъкан.

9.    Организмът – единно цяло.

10.    Кожа.

11.    Устройство на костите и ставите.Череп.

12.    Кости и стави на гръбначния стълб,гръдния кош и крайниците.

13.    Мускули.

14.    Кръв.

15.    Имунетет.

16.    Сърце и кръвоносни съдове.

17.    Сърдечна дейност.Кръвообръщение.

18.    Хранене.

19.    Храносмилане.Храносмилане в устната кухина.

20.    Храносмилане в стомаха и червата.

21.    Отделителна системаотделителни органи.

22.    Мъжка полова система.

23.    Женска полова система.

24.    Оплождане и развитие на зародиша.

25.    Следзародишно развитие.

26.    Гръбначен мозък.

27.    Главен мозък.

28.    Краен мозък.

29.    Вегетативна нервна система.

30.    Сетивни системи.

31.    Хипофиза, щитовидна жлеза и околощитовидни жлези.

32.    Задстомашна жлеза, надбъбречни жлези и полови жлези.

 

КОНСПЕКТ

ПО БИОЛОГИЯ– 10 КЛАС

 

1.    Температурата като екологичен фактор.

2.    Водата като екологичен фактор и като среда на живот.

3.    Почвата като екологичен фактор и като среда на живот.

4.    Въздухът като екологичен фактор и среда за разпространение на организмите.

5.    Популация – видове, състав и структура.

6.    Численост и свойства на популациите.

7.    Биоценози.

8.    Хранителни взаимоотношения в биоценозата. Екологична ниша.

9.    Взаимодействие на популациите в биоценозата.

10.                       Екосистеми – структура и продуктивност. Кръговрат на веществата и поток на енергията в екосистемите.

11.                       Изменчивост и развитие на екосистемите.

12.                       Биосфера – произход, структура и развитие.

13.                       Химичен състав на клетката.

14.                       Неорганични вещества – вода и соли.

15.                       Въглехидрати – монозахариди и полизахариди.

16.                       Липиди.

17.                       Белтъци. Полипептидни вериги.

18.                       Структура и свойство на белтъците.

19.                       Биологични катализатори – ензими.

20.                       Ензимната активност зависи от много фактори.

21.                       Нуклеинови киселини. Дезоксирибонуклеинови киселини.

22.                       Рибонуклеинови киселини.

23.                       Вирусите на границата на  живото и неживото.

24.                       Вируси – приченители на заболявания.

25.                       Прокариотни клетки – строеж и функции.

26.                       Устройство на еукариотните клетки.

27.                       Обмяна на веществата между клетката и околната среда.

28.                       Осигуряване на клетката с белтъци.

29.                       Поемане на частици и отделяне на секрети от клетката.

30.                       Осигуряване на клетката с енергия.

31.                       Осигуряване на клетката с програма за съществуване.

32.                       Хромозоми – носители на клетъчната програма.

33.                       Клетката – високо автоматизирана лаборатория.

34.                       Роля на аденозинтрифосфата в енергетиката на клетката.

35.                       Фотосинтеза – светлинна фаза.

36.                       Тъмнинна фаза на фотосинтезата.

37.                       Разграждане на хранителните вещества в клетката.

38.                       Биологично окисление.

39.                       Окислително фосфорилиране.

40.                       Изграждане на вещества в клетката.

41.                       Репликация.

42.                       Транскрипция.

43.                       Транслация.

44.                       Жизненият път на клетката.

45.                       Клетъчно делене. Митоза.

46.                       Мейоза.

 

Конспект по биология за 11 клас

 

1. Монохибридно кръстосване.

2. Дихибридно и полихибридно кръстосване. Закони на Мендел.

3. Взаимодействие между алели на един ген.

4. Взаимодействие между алели на различни ген

5.Генетика на пола.

6.Унаследяване свързано с пола.

7. Свързано унаследяване и кросинговър.

8. Изменчивост. Модификационна изменчивост.

9. Генотипна изменчивост.

10. Наследствени болести при човека.

11. Размножаване при животните и човека.

12. Индивидуално развитие.

13.Теория на Дарвин за еволюцията на организмите.Изменчивост и наследственост.

14.Изкуствен отбор

15.Борба за съществуване

16.Естествен отбор.

17.Представи на Дарвин за вид и видообразуване.

18.Микроеволюция. Елементарни еволюционни събития и сили.

19.Видообразуване.Съвременни схващания за видообразуване.

20.Критерий за вид

21. Съвременни схващания за еволюцията. Макроеволюция.

22. Основни насоки и пътища на еволюцията.

23. Антропогенеза. Мястото на човека в системата на живия свят.

24. Палеонтологична история на човека.

25. Човешки раси.

26.Сравнителноанатомични, сравнителнофизиологични, сравнителноембриологични доказателства за еволюцията.

27. Палеонтологични доказателства за еволюцията.

 

  Изготвил:

/Илиана Кунчева/                                     

 

 

К О Н С П Е К Т

по Биология и здравно образование – ЗИП

 12 клас

 

1.     Произход на живота. Хипотези за биохимичния произход на живота.

2.     Еволюция на клетката

3.     Еволюция на многоклетъчните растения и животни. Еволюционни теории

4.     Теория на Дарвин за еволюцията

5.     Борба за съществуване

6.     Популация – елементарна еволюционна единица

7.     Генофонд. Генна и генотипна честота

8.     Закон на Харди – Вайнберг

9.     Видът – основен етап в еволюцията

10.                        Видообразуване. Алопатрично видообразуване

11.                        Поведение и еволюция

12.                        Съвременни схващания за макроеволюционния процес

13.                        Доказателства за макроеволюцията на организмите

14.                        Сравнителноанатомични, физиологични и сравнителноембриологични доказателства за макроеволюцията

15.                        Биологична и социална същност на човека

16.                        Организмите като среда на живот

17.                        Фактори за средата на живот

18.                        Закон на Шелфорд за толерантността

19.                        Адаптация на организмите към факторите на средата

20.                        Анабиоза

21.                        Хомеостаза на организма

22.                        Въздействие на организмите върху средата

23.                        Екология на популациите

24.                        Структура на популацията

25.                        Динамика на популациата

26.                        Биоценози

27.                        Биотични фактори. Неутрални и положителни биотични взаимоотношения

28.                        Отрицателни биотични взаимоотношения

29.                        Същност и продуктивност на екосистемата

30.                        Състав и граници на биосферата

31.                        Биоми

32.                        Географско разположение и състав на биомите

33.                        Биохимичен кръговрат

34.                        Биохимичен цикъл на въглерода и кислорода

35.                        Произход и значение на природните ресурси

36.                        Антропогенен ресурсен цикъл

37.                        Последствия от замърсяването на атмосферния въздух

38.                        Защита на въздуха от замърсяване

39.                        Естествено самопречистване на водата

40.                        Ефективно използване и замърсяване на земните недра

41.                        Човечеството – мощен преобразуващ фактор в развитието на биосферата

42.                        Екологосъобразна природна дейност

43.                        Организация и класифициране на мониторинга и антропогенните изменения в биосферата

44.                        Стратегия за опазването на природната среда.

45.                        Международно сътрудничество за опазване на биологичното ранообразие

46.                        Защитени територии в България.

47.                        Международни организации за опазване на природната страна

48.                        Стратегия и глобални перспективи за устойчивото развитие

КОНСПЕКТ

ПО БИОЛОГИЯ,  ЗА ОФОРМЯНЕ  НА  ГОДИШНА ОЦЕНКА , САМОСТОЯТЕЛНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ   И ПОПРАВИТЕЛЕН   ИЗПИТ – 10 КЛАС

 

1.    Температурата като екологичен фактор.

2.    Водата като екологичен фактор и като среда на живот.

3.    Почвата като екологичен фактор и като среда на живот.

4.    Въздухът като екологичен фактор и среда за разпространение на организмите.

5.    Популация – видове, състав и структура.

6.    Численост и свойства на популациите.

7.    Биоценози.

8.    Хранителни взаимоотношения в биоценозата. Екологична ниша.

9.    Взаимодействие на популациите в биоценозата.

10.                      Екосистеми – структура и продуктивност. Кръговрат на веществата и поток на енергията в екосистемите.

11.                      Изменчивост и развитие на екосистемите.

12.                      Биосфера – произход, структура и развитие.

13.                      Химичен състав на клетката.

14.                      Неорганични вещества – вода и соли.

15.                      Въглехидрати – монозахариди и полизахариди.

16.                      Липиди.

17.                      Белтъци. Полипептидни вериги.

18.                      Структура и свойство на белтъците.

19.                      Биологични катализатори – ензими.

20.                      Ензимната активност зависи от много фактори.

21.                      Нуклеинови киселини. Дезоксирибонуклеинови киселини.

22.                      Рибонуклеинови киселини.

23.                      Вирусите на границата на  живото и неживото.

24.                      Вируси – приченители на заболявания.

25.                      Прокариотни клетки – строеж и функции.

26.                      Устройство на еукариотните клетки.

27.                      Обмяна на веществата между клетката и околната среда.

28.                      Осигуряване на клетката с белтъци.

29.                      Поемане на частици и отделяне на секрети от клетката.

30.                      Осигуряване на клетката с енергия.

31.                      Осигуряване на клетката с програма за съществуване.

32.                      Хромозоми – носители на клетъчната програма.

33.                      Клетката – високо автоматизирана лаборатория.

34.                      Роля на аденозинтрифосфата в енергетиката на клетката.

35.                      Фотосинтеза – светлинна фаза.

36.                      Тъмнинна фаза на фотосинтезата.

37.                      Разграждане на хранителните вещества в клетката.

38.                      Биологично окисление.

39.                      Окислително фосфорилиране.

40.                      Изграждане на вещества в клетката.

41.                      Репликация.

42.                      Транскрипция.

43.                      Транслация.

44.                      Жизненият път на клетката.

45.                      Клетъчно делене. Митоза.

46.                      Мейоза.

 

Joomla templates by Joomlashine