/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Конспект по химия и  ООС

за  ХІ ез. клас

 

1.Термохимия

2. Закономерности в термохимията.

3. Скорост на химичните реакции.

4. Катализа.

5. Химично равновесие.

6. Влияние върху химичното равновесие.Принцип на Льо-Шаталие Браун.

7. Решаване на задачи върху закономерностите.

8. Истински разтовори.

9. Видове разтвори. Разтворимост.

10. Свойства на разтворите.

11.Колоидни разтвори.

12.Разтвори на електролити.

13.Киселини, разтвори и соли.

14. Реакции между водни разтвори на електролити.

15.Окислително-редукционни процеси.

16. Галванични елементи.

17. Електролиза.

18.Химични елементи от вторичните подгрупи на периодичната система.

19. Олово и неговите съединения.

20.Цинк и съединенията му.

21.Мед и съединенията и.

22. Желязо и съединенията му.

23.Корозия.

24. Решаване на логически задачи.

 

КОНСПЕКТ ПО ХИМИЯ

9-обикновен и 10-езиков клас

 

1.Строеж на атома. Атомно ядро и електронна обвивка.

2.Връзка между периодичния закон и строежа на атомите на елементите.

3.Изменение на свойствата на химичните елементи и съединенията им по

   периодична система.

4.Ковалентна химична връзка.

5.Характеристика на ковалентната химична връзка.

6.Йонна химична връзка.

7.Водородна  връзка. Междумолекулни взаимодействия.

8.Валентност и степен на окисление.

9.Азот. Съединения на азота.

10.Въглерод. Съединения на въглерода.

11.Структурна теория.

12.Развитие на структурната теория.

13.Метан.

14.Алкани.

15.Етен.

16.Алкени.

17.Алкини.

18.Едноядрени арени. Бензен.

19.Етилов алкохол.

20.Алканоли. Алканполиоли.

21.Фенол.

22.Алдехиди.

23.Кетони.

24.Оцетна киселина.

25.Алканови киселини.

26.Ароматни карбоксилни киселини.

27.Хидроксикарбоксилни киселини.

28.Мазнини и сапуни.

29.Глюкоза.Монозахариди.

30.Дизахариди и полизахариди.

31.Мастни и ароматни амини.

32.Аминокиселини. Белтъци - свойства и значение.

33.Белтъци - свойства. Доказване на белтъци.

34.Високомолекулни съединения.Пластмаси.Каучук.Химични влакна.

 

Joomla templates by Joomlashine