/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

Конспект

по

География и икономика

за 11 клас/учебно съдържание за 10 клас/

 

1.      Географско положение територия и граници на България

2.      Релеф и полезни изкопаеми

3.      Климат

4.      Води

5.      Почви

6.      Растителност и животински свят

7.      Дунавска равнина

8.      Старопланинска област

9.      Витоша и Софийско поле

10.  Задбалкански котловини и Средна гора

11.  Тракийска низина. Сакар и Странджа

12.  Осоговско-Беласишка планинска редица и долината на р. Средна Струма

13.  Рила, Пирин и долината на р.Места

14.  Родопи

15.  Челно море и Българско Черноморско крайбрежие

16.  Брой, движение и разпределение на населението

17.  Структура на населението

18.  География на селищата

19.  Държавно устройство и административно-териториално деление

20.  Национално стопанство – обща характеристика

21.  Земеделие

22.  Енергетика

23.  Металургия

24.  Машиностроене

25.  Химическа промишленост

26.  Лека промишленост

27.  Хранително-вкусова промишленост

28.  Транспорт

29.  Туризъм

30.  Вътрешна и външна търговия

 

Учебник: География и икономика за 10 клас ,издателство „Просвета”; атлас за 10 клас

Изпитен вариант: съдържа тестови задачи върху учебното съдържание за 10 клас; един въпрос за писмена разработка по тема от учебното съдържание и една практическа задача – разпознаване обекти от картата на България.

 

Учител: Ася Богоева

 

Конспект

по

География и икономика

за 12 клас ЗП /учебно съдържание за 10 клас райони на България /

 

 

  1. Югозападен район – икономгеографска характеристика.
  2. Южен Централен район– икономгеографска характеристика.
  3. Югоизточен район – икономгеографска характеристика.
  4. Североизточен район– икономгеографска характеристика.
  5. Северен Централен район – икономгеографска характеристика.
  6. Северозападен район – икономгеографска характеристика.

 

Учебник: География и икономика за 10 клас ,издателство „Просвета”; атлас за 10 клас

Изпитен вариант: съдържа тестови задачи върху учебното съдържание за 10 клас; един въпрос за писмена разработка по тема от учебното съдържание и една практическа задача – разпознаване обекти от картата на България.

Учител: Ася Богоева

 

Конспект

по

География и икономика

за 10 клас ЗП /учебно съдържание за 9 клас/

 

1.      Развитие и съвременна структура на географската наука.

2.      Подходи и методи в географските изследвания. ГИС.

3.      Картографията и географското познание.

4.      Атмосфера

5.      Хидросфера

6.      Литосфера

7.      Биосфера

8.      Почвена сфера

9.      Природни компоненти и комплекси на земята.

10.  Природни ресурси.

11.  Глобални проблеми

12.  Природни рискове

13.  Брой и разпределение на населението.Динамика/движение/ на населението.

14.  Структура на населението.

15.  Селища

16.  Урбанизация

17.  Демографски проблем и демографска политика.

18.  Държави и политически системи.

19.  Политическа география. Геополитика и геостратегия.Съвременна политическа карта на света.

20.  География на световното стопанство – обща характеристика.

21.  Земеделие

22.  Енергетика

23.  Металургия

24.  Машиностроене

25.  Химическа промишленост

26.  Лека промишленост

27.  Хранително-вкусова промишленост

28.  Транспорт

29.  Туризъм

30.  Търговия

31.  Полюси на световното стопанство.

32.  Географски профил на страна представител на регион в Европа, Азия и Тихия океан, Америка

 

Учебник: География и икономика за 9  клас ,издателство „Просвета”; атлас за 9  клас

Изпитен вариант: съдържа тестови задачи върху учебното съдържание за 9 клас; един въпрос за писмена разработка по тема от учебното съдържание и една практическа задача – разпознаване обекти от картата на света .

 

Учители: Ася Богоева и Диана Николова

 

Конспект

по

География и икономика

за 9 клас ЗП /учебно съдържание за 8 клас/

 

 

1.      Географско положение територия и граници на Европа

2.      Географско положение територия и граници наБалкански полуостров

3.      Географско положение територия и граници наБългария

4.      Релеф и полезни изкопаеми  на Европа, Балкански полуостров

5.      Релеф и полезни изкопаеми  наБългария

6.      Климат на Европа, Балкански полуостров

7.      Води на Европа, Балкански полуостров

8.      Природни зони на Европа, Балкански полуостров

9.      Население на Европа, Балкански полуостров

10.  Политическа карта на Европа, Балкански полуостров

11.  Стопанство на Европа, Балкански полуостров

12.  Страни в Европа, Балкански полуостров

13.България.Географско положение.

14. ПрироднасреданаБългария

15.  Природногеографски области

16.   Дунавска равнина

17.  Старопланинскаобласт

18.  Крайщенско–Средногорска област

19.  Тракийско–Странджанскаобласт.

20.  Рило-Родопскимасив

21.  Българско Черноморско крайбрежие и Черно море.

22.  Населението на България

23.  Селищата на България

24.  Държавно и административно устройство

25.  Национално стопанство – обща характеристика

 

Учебник: География и икономика за 8  клас , издателство „Просвета”; атлас за 8  клас

Изпитен вариант: съдържа тестови задачи върху учебното съдържание за 8 клас; един въпрос за писмена разработка по тема от учебното съдържание и една практическа задача – разпознаване обекти от картата на Европа.

 

Учители: Ася Богоева и Диана Николова

 

Joomla templates by Joomlashine