/*----Това е проследяващият код на Universal Analytics за тази собственост./от Google/ Данчето----*/

  ТРАДИЦИЯ

 И

 НОВАТОРСТВО

КОНСПЕКТ

по

Психология и логика за IХ клас

 

 1.Възникване и развитие на психологията.

 2.Съвременнага психология-теория и практика.

 3.Психоанализата на Зигмунд Фройд.

 4.Аз-образ и самооценка.

 5.Социалните групи.

 6.Групови процеси.

 7.Семейна среда и бъдещи родители. Родителски стилове.

 8.Личност

 9.Конфликтите в междуличностното общуване.

10.Морално развитие на личността /Л.Колберг/.

11.Индивидуални особености на личността.Темперамент и характер.

12.Движещи сили на поведението.Потребности и мотиви.Скала на потребностите на Маслоу.

13.Емоции.Стрес

14.Зависимостите.

15.Усещане и възприятие.

16. Мислене и въображение.

17. Памет.

18.Рационалност и мислене.

19. Логиката като наука.

20. Понятие.

21. Отношение между понятията.

22. Определение и деление на понятие .

23.Просто и сложно съждение.

24.Дедуктивно умозаключение.

25. Индуктивно умозаключение

26. Логически закони.

27. Доказателство.Формулиране и защита на теза.

 

 

 

   Литература:    Психология и логика - 9-ти клас

                            Автор: Иван Игов

                            Издателство : „Нова Звезда“

КОНСПЕКТ

по

Етика и правоза Х клас

 

 1. Етика и морал.

 2. Добро и зло.

 3. Ценности,мотиви,постъпки.

 4. Приложна етика. Биоетика. Бизнес етика.

 5. Добродетели и пороци/Платон и Аристотел/.

 6. Щастие и аскетизъм.

 7. Преоценка на ценностите.Ницше

 8. Съдба.Стоицизъм

 9. Свободата.Сартър.

10. Абсурд и смисъл: Камю и Виктор Франкъл

11. Християнска етика.

12. Чест и достойнство. Съвест.

13. Справедливост.

14. Нравствен закон. Категорическият императив на Кант.

15. Що е право? Източници на правото.Дялове на правото.

16. Държава, право и власт.

17. Правата на човека.

18. Собствеността.

19. Конституцията.

20. Гражданското общество.

21. Лица и организации.Договорите.

22. Разделение на властите и върховенство на закона.

23. Правова държава. Тоталитарна и демократична държава.

24. Избирателно право.

25. Престъпление и наказание.

26. Съдебната власт.

 

Литература:

Учебник: Етика и право,Х клас,                                                            Сергей Герджиков и Даниела Добрева

Издателство: „Екстрем”

КОНСПЕКТ

по Философия

за ХІ клас

 

 1. Предмет на философията.

 2.Дялове и методи във философията.

 3. Битие и небитие.

 4. Време и пространство.

 5. Философски категории.

 6. Живот.

 7. Човек.

 8. Свободата.

 9. Тяло и душа.

10. Християнският бог.

11. Езикът.

12. Културата

13..История и цивилизация.

14. Обществата.Общност и общество.

15. Закони и норми.Смисли и цели.

16. Рационалност.Решения и действия.

17. Познанието.Рационалното познание.

18. Емпиризъм.Познанието като опит.

19. Прагматизъм.

20. Истина.Вяра и съмнение.

21. Наука и научно познание.

 

Литература:

1. Учебник: Философия,ХІ кл

 

Автор: Сергей Герджиков

Издателство: „Екстрем”

 

 

                            КОНСПЕКТ ПО СВЯТ И ЛИЧНОСТ  за ХІІ клас.

1.“Глобалните цели на човечеството на ООН“ и съвременния свят.

2. Глобализацията.Глобализъм и антиглобализъм

3. Европейска идентичност и „границите” на Европа

4. Национална идентичност.Национална  и европейска идентичност на българина.

5. Европейски аспекти на българската идентичност

6. Права на човека и граждански права

7. Индивидуални и колективни права: правата на малцинството

8. Идеологии  отричащи човешките права

9. Европейският съюз.История.Основни цели и принципи

10.Символи на Европейския съюз.

11.Основни институции на ЕС

12.Европейско гражданство

13. Икономическа интеграция

14. Създаване на интеграционните политики

15. Единният пазар

16. Икономически и валутен съюз

17. Общи политики на Европейския съюз. Социална политика

18. Членството на България в Европейския съюз

19.Региони и регионална политика в ЕС.

 

Литература:

 Учебници и учебни помагала за ХІІ клас:

 Свят и личност-автори  М.Грекова,изд.Просвета

 Свят и личност- автор Сергей Герджиков,изд.Екстрем

 Свят и личност- автор Иван Колев,изд.Анубис

 

Joomla templates by Joomlashine